ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย สโลวาเกีย เช็ค เยอรมัน
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ยุโรป East Europe Classic ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-เยอรมัน 7 วัน (BR) **20-26 มี.ค.** article

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่น

 

     ทัวร์ยุโรป

     East Europe Classic 7 Days
      ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-เยอรมัน

     โปรแกรม          8 วัน 5 คืน

     สายการบิน       Eva Air (BR)

    วันเดินทาง       20-26 มี.ค. 61

    เริ่มต้นเพียง     42,900 บาท

 

ไฮไลท์ 

  พระราชวังเชินบรุนน์          บราติสลาวา          ซาลสเบิร์ก          ปราก

  อิงโกลสตัดท์          ฟุสเซ่น          การ์มิชพาร์เท่นเคียร์เช่นวันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


20-26 มี.ค. 61

42,900 5,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 2,700 บาท // 
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท  ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **


โปรแกรม 
ทัวร์ยุโรป

วันแรก      กรุงเทพฯ

(BR 061 : 0230-0810)

วันที่สอง      เวียนนา (ออสเตรีย) - บราติสลาวา (สโลวาเกีย) - ปราก (สาธารณรัฐเช็ค)

วันที่สาม      ปราก - (สาธารณรัฐเช็ค) - อิงโกลสตัดท์ (เยอรมัน)
 

วันที่สี่      อิงโกลสตัดท์ - อูล์ม - ฟุสเซ่น (เยอรมัน)

วันที่ห้า      ฟุสเซ่น - การ์มิชพาเท่นเคียร์เช่น - ซุกสปิตเซ่ (เยอรมัน) - ซาลสเบิร์ก (ออสเตรีย)


วันที่หก      ซาลสเบิร์ก - เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)

(BR 062 : 1925-1130)


วันที่เจ็ด
    
 กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง 

1. มัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
 
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ 

 
อัตรานี้รวม
 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน อี วี เอ แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 
5. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 
7. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 7 พ.ย. 2560 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน

 
อัตรานี้ไม่รวม
 
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 
3. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ชำระเพิ่มท่านละ 2,700 บาท (พร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
 
4. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ
 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่าและหัวหน้าทัวร์ ชำระเพิ่มท่านละ 1,800 บาท (พร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 
7. ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 
9. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 
10. ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ 

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำงาน มิฉะนั้นบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

    2. หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

    3. หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

วทจ 3011


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรป East Europe Classic ออสเตรีย-สโลวาเกีย-สาธารณรัฐเช็ค-เยอรมัน 7 วัน (BR) **5-11 เม.ย. / 26 เม.ย. - 2 พ.ค. / 29 พ.ค. - 4 มิ.ย. / 26 มิ.ย. - 2 ก.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Eastern Europe เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย สโลวัค ฮังการี 8 Days (QR) **มี.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Happy Eastern Europe ออสเตรีย-ฮังการี-สาธารณรัฐเช็ค-สโลวาเกีย 8 Days (TG) **30 มี.ค. - 6 เม.ย. / 6-13 เม.ย. / 27 เม.ย. - 4 พ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Eastern Europe Popular ออสเตรีย-ฮังการี-สาธารณรัฐเช็ค-สโลวาเกีย 7 วัน (TG) **11-17 เม.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Eastern Europe สุดคุ้ม A ออสเตรีย-เยอรมัน-สาธารณรัฐเช็ค-ฮังการี 9 วัน (TG) **7-15 เม.ย. / 8-16 เม.ย.** article