ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ91 Hokkaido กินปู ดูหมี: ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ 5 วัน (XJ) **มิ.ย.** article

 ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

     ทัวร์ญี่ปุ่น

     Hokkaido กินปู ดูหมี 5 วัน
      ซัปโปโร โอตารุ โทยะ โนโบริเบทสึ

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       THAI AIR  ASIA X (XJ)

    วันเดินทาง       มิ.ย. 61

    เริ่มต้นเพียง     28,900 บาท

 

 

ไฮไลท์ 

  โนโบริเบทสึ           นั่งกระเช้าอุสุซังชมภูเขาไฟโชวะชินซัง           โอตารุ

  ฟาร์มหมีสีน้ำตาล          จิโกกุดานิ          อิสระเที่ยวซัปโปโร

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 61

31,900 8,500

2-6 มิ.ย. 61
9-13 มิ.ย. 61
23-27 มิ.ย. 61

29,900 8,500
7-11 มิ.ย. 61
14-18 มิ.ย. 61
21-25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61
31,900 8,500

16-20 มิ.ย. 61

28,900 8,500


โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      ท่าอากาศยานดอนเมือง 

(XJ 620 : 2355-0840)

วันที่สอง      สนามบินนิวชิโตเสะ - โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ – กระเช้าอุสุซัง – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – จุดชมวิวโซโล – ทะเลสาบโทยะ - ออนเซ็น

วันที่สาม      โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ – โรงงานช็อกโกแลต –ร้านJoy One ดิวตรี้ฟรี - ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ (บุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด และ BBQ Yakiniku ไม่อั้น)


วันที่สี่
     
ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

วันที่ห้า      สนามบินชิโตเซ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง 

(XJ 621 : 0955-1630)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ ตั๋วกรุ๊ปคลาสประหยัดไม่สามารถอัพเกรดที่นั่งชั้นธุรกิจได้ 

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน Thai Air Asia X กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก.  และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี  

    2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

    3. รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการและเงินค่าทัวร์คืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

ITC 0802

 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ94 Hokkaido Pink Moss 5 Days (XJ) **มิ.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Summer Lover 6 Days (XJ) **14-19 มิ.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Flowers Lavender Season 5 Days (XJ) **มิ.ย. - ส.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ96 Beautiful Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ 6 Days (XJ) **มิ.ย. - ก.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ95 Hokkaido เที่ยวนี้...ฟินส์เวอร์ ซัปโปโร โอตารุ โทยะ ฟูราโน่ ลาเวนเดอร์ บิเอะ 5วัน (XJ) **ก.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Miracle Hokkaido 6 Days (TG) **มิ.ย. / ส.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn in Hokkaido 6 Days (TG) **6-11 ก.ย. / 27 ก.ย. - 2 ต.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Magic Hokkaido 6 Days (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article