ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101 อุทยานแย๋หลิ่ว จิ่วเฟื่น
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ไต้หวัน Wow Wow!! Taiwan 4 Days (SL) **พ.ย. - ธ.ค.** article     ทัวร์ไต้หวัน

    Wow Wow!! Taiwan 4 Days

     โปรแกรม          4 วัน 2 คืน

     สายการบิน       Thai Lion Air (SL)

    วันเดินทาง       .ย. - ธ.ค. 61

    เริ่มต้นเพียง     9,999 บาท

 

 

ไฮไลท์

   อุทยานเย่หลิว          หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น          สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์

  ตึกไทเป 101          อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค         วัดหลงซันซื่อ

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


11-14 พ.ย. 61
18-21 พ.ย. 61
25-28 พ.ย. 61

9,999 3,000


16-19 ธ.ค. 61


9,999 3,000

 

โปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน

วันแรก      กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

(SL 938 : 0310-0800)

วันที่สอง      สนามบินเถาหยวน – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด -ซือหลินไนท์มาร์เกต
 

วันที่สาม      ไทเป – เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง -วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง


วันที่สี่      สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

(ฺSL 399 : 1055-1335)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

2. ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่านที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

4. ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วหากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนเดินทางผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้

VWL 1608


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์ 4 วัน (SL) **พ.ย.- ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN Tiger โปรโมชั่น 4 วัน (IT) **พ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Taiwan อาร์ตตัวพ่อ 5 Days (XW) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปลื้มปริ่ม 4 วัน (IT) **ธ.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ปังเว่อร์ 4 วัน (CI) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Coyote Taiwan 5 Days (SL) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded ดี๊ดี Taiwan 5 Days (BR) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Romantic in Taiwan 5 Days (SL) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ชิงจิ้ง For You 4 วัน (BR) **17-20 พ.ย. / 1-4 ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ชิงจิ้ง ได้ใจ 4 วัน (CI) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน นกหยิบ จิ๊บจิ๊บ 4 วัน (CI) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน อาหมวย อาลีซาน 5 วัน (SL) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Mister Taiwan 6 Days (XW) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ ดี 5 วัน (BR) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ขันที อาลีซาน 6 วัน (SL) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน เป๊ะปัง 5 Days (BR) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan อาลีซาน ได้ใจ 4 วัน (CI) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Famous in Taiwan 4 Days (CI) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน (BR) **ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน The Best of Taiwan 5 Days (CI) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Paradise in Taiwan 4 Days (TG) **ม.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Grand Taiwan 5 Days (TG) **ม.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน (TG) **5-9 ธ.ค. / 20-24 มี.ค. / 21-25 มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน 3 อุทยาน 6 วัน (BR) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded เก๋กู๊ด Taiwan (เที่ยวครบ 3 อุทยาน) 5 Days (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน COUNTDOWN ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน (XW) **28 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 3 ม.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ปีใหม่ บานเย็น 4 วัน (TG) **30 ธ.ค. – 2 ม.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ ทานตะวัน 4 วัน (TG) **29 ธ.ค. – 1 ม.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ปีใหม่ พวงคราม 5 วัน (TG) **28 ธ.ค. – 1 ม.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ เทียนหยด 5 วัน (TG) **28 ธ.ค. – 1 ม.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ กุหลาบ 5 วัน (TG) **29 ธ.ค. – 2 ม.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ปีใหม่ เบญจมาศ 6 วัน (TG) **28 ธ.ค. – 2 ม.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เคาท์ดาวน์ พวงแสด 6 วัน (TG) **27 ธ.ค. – 1 ม.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน 5 วัน (BR) **ม.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน Exclusive Taiwan E-Class 5 Days (BR) **มี.ค. - มิ.ย.** article