ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย เมืองใต้ดิน ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ตุรกี Wow Turkey 8 Days (TK) **มี.ค.** article

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล
     ทัวร์ตุรกี

     Wow Troy 8 Days 

     โปรแกรม          8 วัน 6 คืน

     สายการบิน       เตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

    วันเดินทาง       มี.ค. 61

    เริ่มต้นเพียง     29,900 บาท

 

 


ไฮไลท์
 

  อิสตันบูล          เมืองบูร์ซ่า          เมืองโบราณเอฟฟิซุส

  ปามุคคาเล่          คัปปาโดเกีย          ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

3-10 มี.ค. 61
4-11 มี.ค. 61
5-12 มี.ค. 61
6-13 มี.ค. 61
7-14 มี.ค. 61
8-15 มี.ค. 61
11-18 มี.ค. 61

29,900 5,000
18-25 มี.ค. 61
23-30 มี.ค. 61
24-31 มี.ค. 61
25 มี.ค. - 1 เม.ย. 61
31,900 5,000

 

โปรแกรม ทัวร์ตุรกี

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล

(TK 65 : 2135-0400)

วันที่สอง      ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน - พระราชวังทอปกาปึ - พระราชวังโดลมาบาเช่
 

วันที่สาม      เมืองบูร์ซ่า - มัสยิดสีเขียว - ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม - เมืองอิซเมียร์
 

วันที่สี่      เมืองอิซเมียร์ - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ช้อปปิ้ง - โรงงานทำเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
 

วันที่ห้า      เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - เมืองใต้ดิน - โชว์ระบำหน้าท้อง


วันที่หก      พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่ - ชมเมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอังคาร่า


วันที่เจ็ด      กรุงอังคาร่า - กรุงอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ - กรุงเทพ

(TK 68 : 0125-1425)


วันที่แปด 
      
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 

 เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำค่าทัวร์ท่านละ 10,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน)

2. ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี

3. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผู้ที่มีอายุเกิน 85 ปี)

4. ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด

5. ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ

6. เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ

2. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 6 วัน รวมเท่ากับ 30 USD)

3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 7 วัน รวมเท่ากับ  21 USD)

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักเงิน 20,000+ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน)

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% (สงกรานต์-ปีใหม่ 40 วัน)

POE 1501


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี Hilight Turkey 8 Days (QR) **มี.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์ตุรกี TK92 Hilight Turkey 8 Days (TK) **มี.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์ตุรกี Amazing Turkey 8 Days (QR) **10-17 มี.ค. / 17-24 มี.ค.** article
ทัวร์ตุรกี Turkey Spring Season 8 Days (QR) **17-24 มี.ค. / 12-19 เม.ย. / 5-12 พ.ค. / 12-19 พ.ค.** article
ทัวร์ตุรกี Easy Fantastic in Turkey 9 Days (TK) **มี.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์ตุรกี Check in Turkey Spring Season 9 Days (QR) **5-13 เม.ย. / 12-20 เม.ย. / 26 เม.ย. - 4 พ.ค.** article
ทัวร์ตุรกี Riviera Turkey 10 Days (QR) **2-11 มี.ค. / 9-18 มี.ค.** article
ทัวร์ตุรกี Turkey Chill Chill 8 Days (TK) **11-18 เม.ย. / 24-31 พ.ค. / 28 พ.ค. - 4 มิ.ย.** article
ทัวร์ตุรกี Easy Spring in Turkey 8 Days (TK) **เม.ย.** article
ทัวร์ตุรกี Classic Riviera Turkey 8 Days (TK) **มี.ค** article
ทัวร์ตุรกี Riviera-Tulip Turkey 10 Days (QR) **เม.ย** article