ทัวร์ยุโรป สวิส ยอดเขากลาเซียร์ 3000 เซอร์แมท อินเทอลาเก้น โลซานน์ ลูเซิร์น
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ยุโรป Cool Switzerland 7 Days (EK) **พ.ย. - ธ.ค.** article

กลาเซียร์ 3000 

     ทัวร์ยุโรป

     Cool Switzerland 7 Days

     โปรแกรม          7 วัน 4 คืน

     สายการบิน       เอมิเรตส์ (EK)

    วันเดินทาง       พ.ย. - ธ.ค. 61

    เริ่มต้นเพียง     38,888 บาท

 


ไฮไลท์
 

  ยอดเขากลาเซียร์ 3000         เซอร์แมท          อินเทอลาเก้น    

  โลซานน์          เบิร์น          ลูเซิร์นวันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

8-14 พ.ย. 61
14-20 พ.ย. 61
22-28 พ.ย. 61
30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 61
38,888 8,500

4-10 ธ.ค. 61
5-11 ธ.ค. 61
6-12 ธ.ค. 61

38,888 8,500

 

โปรแกรม ทัวร์ยุโรป

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดูไบ

(EK 373 : 2035-XXXX)

วันที่สอง      ดูไบ - มิลาน

(EK XXX : 0345-0745)

วันที่สาม      มิลาน - แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
 

วันที่สี่      มองเทรอ - โกลดูปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000

วันที่ห้า      เจนีวา - โลซานน์ - เบิร์น - อินเทอลาเก้น


วันที่หก      อินเทอลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ลูเซิร์น - ซูริค

 

(EK 086 : 2155-XXXX)


วันที่เจ็ด      ดูไบ - กรุงเทพฯ 

(EK 372 : 0710-1840)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. ชำระเงินทั้งหมดภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ

จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

4. ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ

5. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ

เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกิน

จากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี

4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

7. ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร

8. ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500 บาท

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. กรณียกเลิกการเดินทาง (ทุกกรณี) เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 

    2. หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน 

    3. ราคาทัวร์เมื่อจองแล้วไม่สามารถยกเลิกได้เพราะไม่มีการรีฟันใดๆทั้งสิ้น

    4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่

บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

    5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วหรือค่าตั๋วเครื่องบิน(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

    6. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทาง

บริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 

    7. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

VC 2210


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK) **14-20 พ.ย. / 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. / 1-7 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมัน-สวิสเซอร์แลนด์ 7 วัน (EK) **4-10 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Easy Unseen Ukraine 5 Days (PS) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Happy Time to London 6 Days (UL) **พ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป MH93 Amazing London ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน (MH) **ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป MH91 Amazing London ลอนดอน สโตนเฮนจ์ อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน (MH) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป EY96 ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ อ๊อกซฟอร์ด 6 วัน (EY) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Hashtag England London 6 Days (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Mono England 6 Days (BR) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Special Mono Italy 6 Days (IG) **8-13 พ.ย. / 1-6 ธ.ค. / 6-11 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Focus Italy 7 Days (SQ) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Lovely Italy 7 Days (EY) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป EU006 Grand Italy 8 Days (TG) **4-11 พ.ย. / 2-9 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน (EY) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Exclusive Italy-Swiss-France 8 Days (SQ) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Best of Germany 8 Days (TG) **11-18 พ.ย. / 25 พ.ย. - 2 ธ.ค. / 2-9 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป The Baltic Rim (ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์) 7 วัน (AY) **พ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป EY97 เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน (EY) **พ.ย.- ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Easy Classic Europe (อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส) 9 Days (EY) **16-20 พ.ย. / 4-12 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Romantic Norway 8 Days (TG) **พ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Scandinavia 3 Capitals สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 Days (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Super B Poland 8 Days (QR) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Croatia Riviera 7 Days (TK) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป WY11 Mono Paris France 5 Days (WY) **23-27 พ.ย. / 7-11 ธ.ค. / 15-19 ก.พ. / 13-17 เม.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Hashtag Paris 6 Days (TG) **13-18 พ.ย. / 20-25 พ.ย. / 4-9 ธ.ค. / 11-16 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Wow Greece-Santorini 7 Days (QR) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Seasons Sweet Swiss-France 7 Days (EY) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Grand Switzerland 7 Days (TG) **6-12 พ.ย. / 4-10 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Hashtag Western Jungfrau อิตาลี - สวิสเซอร์แลนด์ (จุงฟราว)- ฝรั่งเศส 10 วัน (TG) **15-24 พ.ย. / 22 พ.ย. - 1 ธ.ค. / 6-15 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป EU 007 Grand Switzerland 8 Days (TG) **9-16 พ.ย. / 4-11 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Beautiful Italy 9 Days (TG) **23-31 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส-สวิสเซอร์แลนด์-มิลาน 7 วัน (EK) **27 ธ.ค. - 2 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 4 ม.ค.** article
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 9 วัน (EK) **27 ธ.ค. - 4 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 6 ม.ค.** article
ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส 9 วัน (QR) **27 ธ.ค. - 4 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 6 ม.ค.** article
ทัวร์ยุโรป MH92 Popular Grand UK อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ 8 วัน (MH) **28 ธ.ค. - 4 ม.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Happiness of England 7 Days (SQ) **ม.ค. - มิ.ย.** article