ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรม ไหว้พระ ช้อปปิ้ง
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2 วัน (HX) **พ.ย. - มี.ค.** article

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นั่งรถรางพีคแทรม

    ทัวร์ฮ่องกง

     ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 2 วัน

     โปรแกรม          2 วัน 1 คืน

     สายการบิน       ฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)

    วันเดินทาง       พ.ย. - มี.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     9,888 บาท

 


ไฮไลท์
 

  นั่งรถรางพีคแทรม          รีพลัสเบย์          วัดแชกงหมิว/หวังต้าเซียน

  เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ           Symphony of Lights          ช้อปปิ้ง

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

3-4 พ.ย. 61
10-11 พ.ย. 61
17-18 พ.ย. 61
24-25 พ.ย. 61
10,888 2,500

1-2 ธ.ค. 61
15-16 ธ.ค. 61

10,888 2,500

8-9 ธ.ค. 61

13,888 2,500

22-23 ธ.ค. 61

11,888 2,500

29-30 ธ.ค. 61
31 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62

14,888 2,500

5-6 ม.ค. 62
12-13 ม.ค. 62
19-20 ม.ค. 62

9,888 2,500

26-27 ม.ค. 62

10,888 2,500

16-17 ก.พ. 62
23-24 ก.พ. 62

10,888 2,500
2-3 มี.ค. 62
9-10 มี.ค. 62
6-17 มี.ค. 62
23-24 มี.ค. 62
10,888 2,500

30-31 มี.ค. 62

11,888 2,500

 

โปรแกรม ทัวร์ฮ่องกง

วันแรก        กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - นั่งรถรางพีคแทรม - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - ช้อปปิ้ง - Symphony of Lights

(HX 762 : 0440-0900)

วันที่สอง       เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งซิตี้เกท - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

(HX 769 : 0035-0235)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต 

2. ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ 

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ

4. ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพัก 3 ท่านไม่มีเตียงเสริม)

 

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 

6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) 

8. มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ 

***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***

2.  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

7. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน    เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

WS 0711


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ไหว้พระ-ช้อปปิ้ง 3 วัน (CX) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-เซินเจิ้น 3 วัน (HX) **23-25 พ.ย. / 8-10 ธํ.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน (RJ) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง Easy Funny Hongkong Disneyland 3 Days (CX) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-พระใหญ่นองปิง 4 วัน (RJ) **8-11 ธ.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-โอเชียนปาร์ค 4 วัน (RJ) **8-11 ธ.ค. / 27-30 ธ.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์- 3 วัน (CX) **31 ธ.ค. - 2 ม.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง Easy Hongkong Nong Ping Shopaholic 3 Days (CX) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง Easy Blessing Hongkong Nong Ping 3 Days (CX) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-วัดซีซ้าน-พระใหญ่นองปิง 3 วัน (CX) **21-23 ธ.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-วัดซีซ้าน-พระใหญ่นองปิง-พีคแทรม 3 วัน (CX) **10-12 พ.ย. / 17-19 พ.ย. / 24-26 พ.ย. / 15-17 ธ.ค. / 21-23 ธ.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-วัดซีซ้าน-พระใหญ่นองปิง-พีคแทรม 3 วัน (CX) **19-21 ม.ค.** article
ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-วัดซีซ้าน-พระใหญ่นองปิง-พีคแทรม 3 วัน (CX) **ก.พ. - เม.ย.** article