ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์รัสเซีย คูลลิ่ง รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน (QR) **มี.ค.** article

 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์

     ทัวร์รัสเซีย

     คูลลิ่ง รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน

     โปรแกรม          6 วัน 3 คืน

     สายการบิน       QATAR AIRWAYS (QR)

    วันเดินทาง       มี.ค. 61

    เริ่มต้นเพียง     29,999 บาท

 


ไฮไลท์
 

  มอสโคว์          พระราชวังเครมลิน          วิหารเซนต์บาซิล

  ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล          สุนัขลากเลื่อนไซบีเรียน ฮัสกี้          ซาร์กอส

    

 
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


9-14 ก.พ. 61
17-22 ก.พ. 61

29,999 7,900

2-7 มี.ค. 61
23-28 มี.ค. 61

30,999 7,900

 

โปรแกรม ทัวร์รัสเซีย

วันแรก        กรุงเทพฯ – โดฮา

(QR 837 : 0135-0525)

วันที่สอง       โดฮา - มอสโคว์ - จตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - ตลาดอิสมายลอฟกี้

(QR 233 : 0640-1200)
 

วันที่สาม       ซากอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้ - สแปร์โร่ฮิลล์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์
 

วันที่สี่       พระราชวังเครมลิน - โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - สถานีรถไฟใต้ดิน


วันที่ห้า        สุนัขลากเลื่อนไซบีเรียน ฮัสกี้ - โดฮา

(QR 230 : 2355-0455)

วันที่หก        โดฮา - กรุงเทพฯ 

(QR 832 : 0815-1850)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 20,000 บาท 

2. ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน QATAR AIRWAYS

2. ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน

(ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

3. ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง

4. ค่ารถรับ – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร์

5. ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ

6. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทนำเที่ยว และการอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 40 Euro /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม

4. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

6. ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

8. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด

9. ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ

10. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว 

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 

    2. แจ้งล่วงหน้า 45 – 59 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท 

    3. แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท 

    4. แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์

    5. แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์ 

    6. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

    7. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการลื่นการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว

    8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ

SMH 0401


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย Delight Moscow 6 Days (EK) **มี.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding (EK) **มี.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย CHECK IN รัสเซีย หน้าหนาว มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 6 วัน (KC) **มี.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย CHECK IN รัสเซีย ใบไม้ผลิ มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์ 6 วัน (KC) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย TG91 Beautiful Russia Moscow 5 Days (TG) **9-13 พ.ค. / 23-27 พ.ค. / 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. / 6-10 มิ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย Discovery Russia 8 Days (EK) **มี.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ ตามล่าหาแสงเหนือ SEASON 2 7 วัน (KC) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Russia Aurora Hunt พิชิตแสงเหนือ 8 วัน (W5) **ก.พ.** article
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน (EK) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Big..รัสเซีย – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน (TG) **มี.ค. - พ.ค** article
ทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 3 Cities เที่ยวมอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก–พุชกิ้น 7 Days (TG) **9-15 เม.ย. / 14-20 เม.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 3 Cities เที่ยวมอสโคว์-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก–พุชกิ้น 7 Days (TG) **26 พ.ค. - 1 มิ.ย.** article