ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ Moscow Snow Festival สุนัขลากเลื่อน
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์รัสเซีย HG01B Delight Moscow Snow Festival 6 Days (EK) **ธ.ค.** article

 

     ทัวร์รัสเซีย

    Delight Moscow Snow Festival 6 Days 

     โปรแกรม          6 วัน 3 คืน

     สายการบิน       เอมิเรตส์ (EK)

    วันเดินทาง       ธ.ค. 61

    เริ่มต้นเพียง     30,900 บาท

 


ไฮไลท์
 

  Moscow Snow Festival           Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน

 สแปร์โรว์ ฮิลล์          พระราชวังเครมลิน          จัตุรัสแดง          วิหารเซนต์ซาเวียร์วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

2-7 ธ.ค. 61
3-8 ธ.ค. 61
4-9 ธ.ค. 61
6-11 ธ.ค. 61
8-13 ธ.ค. 61
9-14 ธ.ค. 61
30,900 6,000


โปรแกรม 
ทัวร์รัสเซีย

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ดูไบ

(EK 371 : 0200-0600)

วันที่สอง      ดูไบ – มอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์

(EK 133 : 1000-1420)

วันที่สาม      Moscow Snow Festival เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม -  สวน Zaryadye Park
 

วันที่สี่      สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ 

วันที่ห้า      มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัท - สนามบิน

(EK 132 : 2350-0615)


วันที่หก      ดูไบ - กรุงเทพฯ 

(EK 372 : 0930-1840)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง    

1. มัดจำท่านละ 20,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 20 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

2. ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ

3. ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)

2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริป)

5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด

    4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

   5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด

FVA 2509


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย HG01A Delight Moscow Husky 6 Days (EK) **พ.ย. - ธ.ค..** article
ทัวร์รัสเซีย โปรรัสซีย มอสโคว์ ซากอร์ส จัดจ้าน 6 วัน (QR) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Windy Russia มอสโคว์ นิวเยรูซาเล็ม 6 Days (EY) **ธ.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Angela Russia มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเล็ม 7 Days (SQG) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Glossy Russia มอสโคว์ ซากอร์ส สุนัขลากเลื่อน นิวเยรูซาเล็ม 8 Days (EY) **ธ.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์รัสเซีย TG93 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ 5 วัน (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Russia Dubai 6 Days (EY) **2-7 ธ.ค. / 8-13 ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน (KC) **พ.ย. - ก.พ.** article
ทัวร์รัสเซีย Greatest of Russia 8 Days (QR) **ธ.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Absolute Russia มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 Days (EY) **3-10 ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Discovery Russia 8 Days (EK) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Wonderful Russia มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 Days (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Big..รัสเซีย – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Aurora Hunter in Russia 7 Days (KC) **พ.ย. - มี.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Russia Winter in Murmansk 6 Days (TG) **6-10 ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Russia Winter in Murmansk 6 Days (TG) **15-20 ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Aurora in Russia 7 Days (TG) **ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Big..Russia Northern Lights (Moscow - Murmansk - St.petersburg) 6 Days (TG) **15-20 พ.ย. /22-27 พ.ย. / 6-11 ธ.ค.** article
ทัวร์รัสเซีย Russia Northern Light Explorer 7 Days (TG) **24-30 พ.ย.** article
ทัวร์รัสเซีย Athena Russia มอสโคว์ ซากอร์ส สุนัขลากเลื่อน นิวเยรูซาเล็ม 7 Days (SQ) **ม.ค. - มี.ค.** article