ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น บรูไน
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ออสเตรเลีย Penguin Parade and Long Nosed Monkey เมลเบิร์น บรูไน 6 Days (BI) **ก.พ. - มิ.ย.** article

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น 

     ทัวร์ออสเตรเลีย

      Penguin Parade and Long Nosed Monkey เมลเบิร์น บรูไน  6 Days

     โปรแกรม          6 วัน 4 คืน

     สายการบิน       Royal Brunei (BI)

    วันเดินทาง      ก.พ. - มิ.ย. 63

    เริ่มต้นเพียง     34,900 บาท

 


ไฮไลท์
 

  เมลเบิร์น          เกรทโอเชี่ยนโร้ด          Twelve Apostles

  ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป          อิสระเที่ยวเมลเบิร์น         บรูไน     วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

22-27 ก.พ. 63

35,900 5,900

7-12 มี.ค. 63

35,900 5,900

2-7 พ.ค. 63
9-14 พ.ค. 63

35,900 5,900

6-11 มิ.ย. 63
20-25 มิ.ย. 63

34,900 5,900


โปรแกรม 
ทัวร์นิวซีแลนด์

วันแรก        กรุงเทพฯ – บรูไน - เมลเบิร์น

(BI 514 : 1330-1715 / BI 005 : 1855-0455)

วันที่สอง       เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมืองอโพโล เบย์  - พอร์ตแคมเบลล์ - Twelve Apostles - เมลเบิร์น

 

วันที่สาม       เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำ – สวนสัตว์พื้นเมือง - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป


วันที่สี่
     
 อิสระเต็มวันเที่ยวเมืองเมลเบิร์น

วันที่ห้า        เมลเบิร์น – สวนฟิตซรอย– วิหารเซ็นต์แพททริค - ศูนย์ศิลปะเมลเบิร์น –  ช้อปปิ้งย่านไชน่า ทาวน์ - บรูไน

(ฺBI 006 : 1845-2245)


วันที่หก        บรูไน - มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah – ล่องเรือชมลิงจมูกยาว - ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - ผ่านชม มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – บรูไน – กรุงเทพฯ

(ฺBI 519 : 1830-2015)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (ประมาณ 5,500 บาท ชำระพร้อมเงินมัดจำ)

6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (18 AUD และ 5 SGD)

7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 AUD)

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

    3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

   4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

   5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

    6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

    7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 

    8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

    9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

GH 1211


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
   

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้..ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย Sydney Easy Tour 5 Days รายการ A (QF) ** 11-15 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Big...Highlight Melbourne 5 Days (TG) **11-15 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Highlight Sydney 5 Days รายการ B (QF) **11-15 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Delight Australia 6 Days (QF) **11-16 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Enjoy Australia 6 Days (TG) **12-17 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Popular Australia 6 Days (TG) **12-17 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Paradise Australia 6 Days (TG) **12-17 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย WOW!! เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 5 วัน (SQ) **27-31 มี.ค./ 13-17 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย WOW..ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น 5 วัน (SQ) **11-15 มี.ค. / 2-6 เม.ย. / 12-16 เม.ย. / 30 เม.ย.-4 พ.ค. / 6-10 พ.ค.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย WOW.. Brisbane-Gold Coast 6 Days (SQ) **10-15 มี.ค. / 1-6 เม.ย./ 6-11 พ.ค.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Wow!! ซิดนีย์-แคนเบอร์ร่า 5 วัน (SQ) **2-6 เม.ย. / 30 เม.ย.- 4 พ.ค. / 6-10 พ.ค.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย WOW.. ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน (SQ) **11-15 มี.ค. / 2-6 เม.ย. / 12-16 เม.ย. / 30 เม.ย.- 4 พ.ค. / 6-10 พ.ค.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย WOW.. Sydney-Melbourne 6 Days (SQ) **14-19 มี.ค. / 21-26 มี.ค. / 11-16 เม.ย. / 2-7 พ.ค. / 23-28 พ.ค.** article