ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเม้าท์เท่นส์ ล่องเรือ อิสระเที่ยว
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ออสเตรเลีย Sydney Easy Tour 5 Days **PROMOTION** (QF) ** 11-15 ก.ย.** article

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์

    ทัวร์ออสเตรเลีย

     Sydney Easy Tour 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

    วันเดินทาง      11-15 ก.ย. 62

    เริ่มต้นเพียง     37,900 บาท

 

 

ไฮไลท์ 

  ซิดนีย์          อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์          สวนสัตว์พื้นเมือง

  ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์          ช้อปปิ้ง          อิสระเที่ยว

 
 
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

11-15 ก.ย. 62

37,900 7,900

  *** ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าวีซ่าออสเตรเลีย  5,000 บาท/ท่าน และ ทิปคนขับ+ไกด์ 1,000 บาท/ท่าน ***


โปรแกรม ทัวร์ออสเตรเลีย

วันแรก        กรุงเทพฯ – สิงคโปร์

(SQ 983 : 2010-2330)

วันที่สอง       ซิดนีย์ – ชมนครซิดนีย์ – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปปิ้ง

(SQ 221 : 0045-1025)


วันที่สาม       ซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  - ซิดนีย์

 

วันที่สี่       ซิดนีย์ – อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์นอกรายการตามใจชอบ


วันที่ห้า
      ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ 

(SQ 232 : 1100-1735 / SQ 978 : 1845-2000)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำ 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน

2. สำหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย  20 วันทำการสำหรับท่านที่รอผลวีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชำระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ

3. เตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสิคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) ตามเส้นทาง

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย

4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น

จะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำกว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ้นไป อายุ 1-15 ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 %  (รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  1 ตุลาคม 2561   และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้

7. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท/ท่าน (ชำระพร้อมกับมัดจำ)

7. ค่าทิปคนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ ต้องจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท/ท่าน (ชำระพร้อมกับยอดส่วนที่เหลือ)

8. ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ

9. ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถ / ไม่แจกกระเป๋า

10. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทำการคืนค่ามัดจำ 20,000.- บาท.

    2. แจ้งล่วงหน้า 41– 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 20,000 บาท 

    3.แจ้งล่วงหน้า 30 - 40 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำ 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้

  • กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจำทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ 

  • กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว หรือยึดมัดจำทั้งหมด

  • กรณียื่นวีซ่าแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND)
     
  • กรณีติดธุระส่วนตัว หรือ เอกสารไม่พร้อมที่จะยื่นวีซ่า ขอยึดมัดจำทั้งหมด

    4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

    5. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทัวร์จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

BWH 2203


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย Big...Highlight Melbourne 6 Days (TG) **ก.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Highliht Sydney 5 Days ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่นส์-พอร์ต สตีเฟ่นส์ (TG) **25-29 ก.ค. / 8-12 ส.ค.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Popular Australia 6 Days (TG) **ก.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Holiday Tangalooma Tour 6 Days (QF) **11-16 ก.ค. / 7-12 ส.ค.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Australia Adelaide-Sydney 6 Days (QF) **17-22 ก.ค. / 7-12 ส.ค.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Hobart-Sydney 6 Days (QF) **ก.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Cairns-Sydney 6 Days (QF) **ก.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Penguin Parade and Long Nosed Monkey เมลเบิร์น บรูไน 6 Days (BI) **ส.ค. - ธ.ค.** article