ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น เกาะฟิลลิป
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ออสเตรเลีย WOW.. Melbourne เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป 5 วัน (SQ) **มี.ค. - พ.ค.** article

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น เกาะฟิลลิป

      ทัวร์ออสเตรเลีย

     WOW.. Melbourne เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป 5 วัน  

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

    วันเดินทาง       มี.ค. - พ.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     35,900 บาทไฮไลท์
 

  เมลเบิร์น          นั่งรถไฟจักรไอน้ำ          เกาะฟิลลิป

  พาเหรดนกเพนกวิน          สวนฟิตซรอย          อิสระเที่ยว
 

 
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

6-10 มี.ค. 62

35,900 5,800

21-25 มี.ค. 62

38,900 8,900

5-9 เม.ย. 62
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 62

35,900 5,800

17-21 พ.ค. 62

35,900 5,800

  **ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,300 บาท //
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,200 บาท  ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **


โปรแกรม 
ทัวร์ออสเตรเลีย

วันแรก        กรุงเทพฯ - สิงคโปร์

(๋SQ 979 : 1830-2200)


วันที่สอง
    
  สิงคโปร์ - เมลเบิร์น - สวนฟิตซรอย - อนุสรณ์สถานสงคราม - ชมเมือง

(๋SQ 237 : 0025-1050)
 

วันที่สาม       เมลเบิร์น - ดันดีนอง - นั่งรถไฟจักรไอน้ำ - เกาะฟิลลิป - โรงงานช็อคโกแล็ต- ชมขบวนพาเหรดนก  เพนกวิน - พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร - เมลเบิร์น


วันที่สี่       เมลเบิร์น - อิสระเต็มเที่ยวเต็มวันหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - สนามบิน

วันที่ห้า       เมลเบิร์น - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

(๋SQ 218 : 0005-0600 / SQ 970 : 0710-0835)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำ 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เพิร์ธ// เพิร์ธ-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

5. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

7. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  24 ธ.ค.2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 

8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ชำระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 5,300 บาท

7. ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ที่จะต้องชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1,200 บาท

8. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม

9. ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก

10. ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง

11. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

12. ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ 

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. หากมีการยกเลิกมากกว่า 45 วันทำการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน (เงื่อนไขตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) และหากมีการดำเนินการในการยื่นวีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่านละ 5,300 บาท

    2. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำค่าทัวร์

    3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

    4. หากผู้โดยสารท่านใดยื่นวีซ่าแล้วและไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำที่ 20,000.- บาท และค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าท่านละ 5,300 บาท

    5. หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

วทจ 1101


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย WOW!! เพิร์ธ-ฟรีแมนเทิล 5 วัน (SQ) **3-7 ก.พ. / 29 มี.ค. - 2 เม.ย. / 13-17 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย WOW.. Brisbane-Gold Coast 6 Days (SQ) **9-14 มี.ค. / 11-16 เม.ย. / 1-6 พ.ค.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย WOW.. Sydney (A) ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่น 5 วัน (SQ) **ก.พ. - พ.ค.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย WOW.. Sydney (B) ซิดนีย์-พอร์ตสตีเฟ่น 5 วัน (SQ) **ก.พ. - พ.ค.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย WOW.. Sydney-Melbourne 6 Days (SQ) **ก.พ. - พ.ค.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Sydney Easy Tour 5 Days (A) **PROMOTION** (QF) **12-16 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Highliht Sydney 5 Days ซิดนีย์-บลูเม้าท์เท่นส์-พอร์ต สตีเฟ่นส์ (B) (QF) **12-16 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Big...Highlight Melbourne 6 Days (TG) **12-17 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Paradise Australia 6 Days (TG) **12-17 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Paradise Australia 7 Days (A) (TG) **11-17 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Enjoy Australia 7 Days (TG) **11-17 เม.ย.** article
ทัวร์ออสเตรเลีย Royal Caribbean Radiance of the Seas Sydney-Melbourne 6 Days (QF) **13-18 เม.ย.** article