ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี่
ReadyPlanet.com
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ยุโรป มหัศจรรย์ Eastern Europe เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี่ 9 วัน (TG) **มี.ค. - มิ.ย.** article

 

     ทัวร์ยุโรป

     มหัศจรรย์ Eastern Europe เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี่ 9 วัน

     โปรแกรม          9 วัน 6 คืน

     สายการบิน       ไทย (TG)

    วันเดินทาง       มี.ค. - มิ.ย. 63

    เริ่มต้นเพียง     55,900 บาท

 

ไฮไลท์ 

เยอรมัน - ออสเตรีย - เช็ก - สโลวาเกีย - ฮังการี่

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


5-13 มี.ค. 63

55,900 8,000

19-27 มี.ค. 63

59,900 8,000

8-16 เม.ย. 63
13-21 เม.ย. 63

62,900 8,000

30 เม.ย. - 8 พ.ค. 63

62,900 9,900

21-29 พ.ค. 63

61,900 9,900

1-9 มิ.ย. 63

59,900 9,900

25 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63

62,900 9,900

 

โปรแกรม ทัวร์ยุโรป

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(ฺTG 924 : 0050-0645)

วันที่สอง      มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • โฮเฮนชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์

วันที่สาม     มิวนิค • ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย)  • สวนมิราเบล • ย่านเมืองเก่า • ฮัลล์สตัทท์ • เชสกี้ บูเดโจวิซ (เช็ก) 

วันที่สี่     เชสกี้ บูเดโจวิซ • เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ลส์ • ย่านเมืองเก่า • ปราสาทปราก • วิหารนักบุญวีตัส

วันที่ห้า      ปราก • PARNDORF OUTLET • บราติสลาว่า (สโลวาเกีย) • ปราสาทบราติสลาวา
 

วันที่หก      บราติสลาวา • บูดาเปสต์ (ฮังการี) • คาลเทิล ฮิลล์  • ล่องเรือดื่มด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ •  • อนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์ • วาชิอุสสตรีท • ตลาดกลางเมือง


วันที่เจ็ด
     เวียนนา (ออสเตรีย) • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน •  ถนนคาร์ทเนอร์

วันที่แปด      เวียนนา • สนามบินเวียนนา

(ฺTG 937 : 1330-0520)


วันที่เก้า      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ 

 

เงื่อนไขการจอง 

1. ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท
 
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ 

 
อัตรานี้รวม
 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG) 
 
2. ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 
3. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ 
ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 
4. ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 
7. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 
8. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 
9. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 
 

อัตรานี้ไม่รวม
 
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 
3. ค่าวีซ่าเชงเก้น 3,500 บาท **ชำระพร้อมเงินมัดจำ**
 
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 
6. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 
7. ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 14 ยูโร/ท่าน
 
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 9 วัน 27 ยูโร/ท่าน
*** ทิปรวมทั้งสิ้น 41 ยูโร ***
 

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

2. ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

BI 2801


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรป East Europe Classic 5 Countries เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 8 วัน (TG) **10-17 เม.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Charming East Europe เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ค-ฮังการี 8 วัน (TG) **10-17 เม.ย.** article
ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก เยอรมัน [เลสโก รักนี้ ที่ฮัลสตัท] 6 วัน (BR) **ก.พ. - มิ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก [เลสโก พิชิตรักซุกสปิตเซ่] 8 วัน (TG) **ก.พ. - มิ.ย.** article