ทัวร์ยุโรป เวียนนา ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เช็ค เยอรมัน ปราสาทนอยชวานสไตน์
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก 3 ปราสาทดัง ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ค-เยอรมัน 8 วัน (TG) **9-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย.** article

 ทัวร์ยุโรป, ยุโรปตะวันออก,
     ทัวร์ยุโรป

     ยุโรปตะวันออก 3 ปราสาทดัง ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ค-เยอรมัน 8 วัน

     โปรแกรม          8 วัน 5 คืน

     สายการบิน       ไทย (TG)

    วันเดินทาง       9-16 พ.ย. / 23-30 พ.ย. 62

    เริ่มต้นเพียง     49,900 บาท

 


ไฮไลท์
 

  เวียนนา          บูดาเปสต์          บราติสลาวา

 ปราค          อิงกอลสตัดท์          ปราสาทนอยชวานสไตน์วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


9-16 พ.ย. 62
23-30 พ.ย. 62

49,900 6,900

 

โปรแกรม ทัวร์ยุโรป

วันแรก      กรุงเทพฯ

(TG 936 : 0120-0715)

วันที่สอง      เวียนนา (ออสเตรีย)  - บูดาเปสต์ (ฮังการี)

วันที่สาม      บูดาเปสต์ (ฮังการี) - บราติสลาวา (สโลวาเกีย) 

วันที่สี่      บราติสลาวา (สโลวัค) - ปราค (สาธารณรัฐเช็ค) - ปราสาทปราค - เชสกี้บูโยวิช

วันที่ห้า      เชสกี้บูโยวิช (สาธารณรัฐเช็ค) - อิงกอลสตัดท์ (เยอรมัน) - ฟุสเซ่น

วันที่หก      ฟุสเซ่น - โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค


วันที่เจ็ด
    
 มิวนิค - สนามบิน 

(TG 925 : 1425-0605)
 

วันที่แปด      สนามบินสุวรรณภูมิ


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง 

1. มัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
 
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ 

 
อัตรานี้รวม
 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา // มิวนิค-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 
 
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) *บางโรงแรมในบางเมืองอาจไม่มีห้องแบบพัก 3 ให้บริการ*
 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 
5. ค่าบริการหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 
7. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 30 เม.ย.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน 
 
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 

อัตรานี้ไม่รวม
 
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)

2. ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 3,900 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง) 

3. ค่าทิปพนักงานขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,800 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง) 

4. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

5. ค่าบริการยกกระเป๋าและค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

7. ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

8. ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)

9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, การปรับค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือการปรับค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

10. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

11. ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. หากมีการยกเลิก 45 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจำตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)

    2. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด

    3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

    4. หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

    5. หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ 

    6. หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

วทจ 0305


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรป Beautiful Bavaria (Austria-Czech-Germany) 8 Days (BR) **23-30 พ.ย. / 5-12 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Top Hit East Europe 5 Countries เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 9 Days (TG) **29 ธ.ค. - 6 ม.ค.** article
ทัวร์ยุโรป East Europe Classic 5 Countries เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 8 วัน (TG) **10-17 เม.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Charming East Europe เยอรมัน-ออสเตรีย-เช็ค-ฮังการี 8 วัน (TG) **10-17 เม.ย.** article