ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เช็ค สโลวัค ฮังการี
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ยุโรป Hashtag East Europe ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี 7 Days (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article

ทัวร์ยุโรป  ยุโรปตะวันออก 

     ทัวร์ยุโรป

     Hashtag East Europe 7 Days
      ออสเตรีย-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี

     โปรแกรม          7 วัน 4 คืน

     สายการบิน       ไทย (TG)

    วันเดินทาง       .ย. - ธ.ค. 61

    เริ่มต้นเพียง     42,991 บาท

 

ไฮไลท์ 

  เวียนนา          กรุงปราก         เชสกี้ครุมลอฟ 

  ฮัลสตัดด์         บราติสลาวา          บูดาเปสต์วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


7-13 พ.ย. 61

42,991 8.500

14-20 พ.ย. 61
21-27 พ.ย. 61
28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61

43,991 8.500

5-11 ธ.ค. 61
19-25 ธ.ค. 61

46,991 8.500

12-18 ธ.ค. 61

45,991 8.500

ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า 4,000-บาทและค่าทิปอีก 2,000- บาท


โปรแกรม 
ทัวร์ยุโรป

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

(TG 936 : 0120-0715)

วันที่สอง     เวียนนา (ออสเตรีย) - กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ค)


วันที่สาม      กรุงปราก – เชสกี้ครุมลอฟ - ลินซ์ (ออสเตรีย)
 

วันที่สี่      ลินซ์ – ฮัลสตัดด์ – พาร์นดอร์ฟเอ้าท์เลท - บราติสลาวา (สโลวัค)

วันที่ห้า      บราติสลาวา -  บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เวียนนา (ออสเตรีย) 


วันที่หก      เวียนนา – ชมเมือง - สนามบิน

(TG 937 : 1435-0535)

วันที่เจ็ด      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -  กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ 
 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบิน ไทย ชั้นประหยัด ** สะสมไมล์ได้ 50 % 

2. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางจากสายการบิน

3. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

5. ค่ารถรับ – ส่งระหว่างนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ (กฎหมายยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

7. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เป็นต้น

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (สำหรับกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

7. ค่าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,000 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง

8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจที่จะตอบแทนเป็นสินน้ำใจในการบริการ

9. ค่าทิปอื่นๆ เช่น พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นต้น

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 25,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 45 วัน)

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน หักค่ามัดจำ 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็น 30 - 44 วัน)

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานต์และปีใหม่ 1 - 14 วัน)

WDT 0405


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรป Super Save ยุโรป 6 ประเทศ ออสเตรีย ฮังการี เชก สโลวัค เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (OS/LX) **พ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Easy Winter Heritage East Europe (สาธารณรัฐเช็ก - ออสเตรีย - ฮังการี) 7 Days (QR) **19-25 พ.ย.** article
ทัวร์ยุโรป Easy Christmas East Europe (สาธารณรัฐเช็ก - ออสเตรีย - ฮังการี) 7 วัน (QR) **17-23 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Best of Eastern Europe เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย 8 Days (TG) **11-18 พ.ย. / 25 พ.ย.-2 ธ.ค. / 2-9 ธ.ค.** article
ทัวร์ยุโรป Eastern Europe 3 Countries เยอรมัน-เช็ค-ออสเตรีย 7 Days (TG) **19-25 ก.พ. / 23-29 มี.ค.** article