ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เช็ค สโลวัค
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ยุโรป Special Austria-Czech-Slovak 6 Days (BR) **เม.ย. - พ.ค.** article

ทัวร์ยุโรป

     ทัวร์ยุโรป

     Special Austria-Czech-Slovak 6 Days

     โปรแกรม          6 วัน 4 คืน

     สายการบิน       Eva Air (BR)

    วันเดินทาง       เม.ย. - พ.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     36,500 บาท

 


ไฮไลท์
 

  เวียนนา          เชสกี้ครุมลอฟ          ปราค

  พิวเซ่น          บราติสลาวา          พาร์นดอร์ฟวันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


6-11 เม.ย. 62

39,300 4,900

29 เม.ย.- 4 พ.ค. 62

36,500 4,900

4-9 พ.ค. 62
27 พ.ค.-1 มิ.ย 62

36,500 4,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,300 บาท // 
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,300 บาท  ชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง **


โปรแกรม 
ทัวร์ยุโรป

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ

(BR 061 : 0220-0835)

วันที่สอง      เวียนนา (ออสเตรีย) - เชสกี้ครุมลอฟ - พิวเซ่น (สาธารณรัฐเช็ค)

วันที่สาม      พิวเซ่น - ปราค (สาธารณรัฐเช็ค)
 

วันที่สี่      ปราค (สาธารณรัฐเช็ค) - บราติสลาวา (สโลวัค) - พาร์นดอร์ฟ - ช้อปปิ้งเอ๊าท์เล็ต - เวียนนา (ออสเตรีย)

วันที่ห้า      เวียนนา - สนามบิน (ออสเตรีย)

(BR 062 : 1835-1000)


วันที่หก      สนามบินสุวรรณภูมิ


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง 

1. มัดจำเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
 
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ 

 
อัตรานี้รวม
 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน อี วี เอ แอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-เวียนนา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ,  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 
5. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 
7. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 29         ม.ค.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน

 
อัตรานี้ไม่รวม
 
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 
2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 
3. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ชำระเพิ่มท่านละ 3,300 บาท (พร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
 
4. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ
 
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นในพระราชวังหรือตามเขตเมืองเก่าและหัวหน้าทัวร์ ชำระเพิ่มท่านละ 1,800 บาท (พร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง)
 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
 
7. ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 
9. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 
10. ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ 

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทำการแต่ไม่เกิน 90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจำตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)

    2. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

    3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

    4. หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

    5. หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ 

    6. หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

วทจ 1202


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ยุโรปตะวันออก

ทัวร์ยุโรป Charming East Europe เยอรมัน-เช็ค-สโลวัค-ฮังการี-ออสเตรีย 8 Days (TG) **17-24 พ.ค.** article