ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะ
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา สงกรานต์ ฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะ 6 วัน (KE) **10-15 เม.ย.** article

ทัวร์ญี่ปุ่น  ฮอกไกโด 
     ทัวร์ญี่ปุ่น

     รื่นเริงหรรษา สงกรานต์ ฮอกไกโด ทะเลสาบโทยะ 6 วัน

     โปรแกรม          6 วัน 4 คืน

     สายการบิน       Korean Air (KE)

    วันเดินทาง      10-15 เม.ย. 63

    เริ่มต้นเพียง     59,999 บาท

 

ไฮไลท์
 

  กระเช้าสู่ยอดเขาอุสุ         จิโกกุดานิ         ทะเลสาบโทยะ

  บ่อน้ำสีฟ้า          โอตารุ            ซัปโปโร   

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


10-15 เม.ย. 63

59,999 8,000

 

โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      กรุงเทพฯ  

(KE 652 : 2335-0655)

วันที่สอง      สนามบินอินชอน – สนามบินนิวชิโตเซะ – บ่อน้ำสีฟ้า– น้ำตกชิโรฮิเงะ – นิงเกิ้ลเทอเรส

(KE 765 : 1010-1255)

 

วันที่สาม      กิจกรรม ณ New Furano Hotel – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ทะเลสาบโทยะ
 

วันที่สี่      ขึ้นกระเช้าอุสุซัง – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– ร้านเครื่องแก้วคิตะอิจิ –โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – มิตซุยเอาท์เลท


วันที่ห้า      ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดซัปโปโรโจไก – ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโระ – สวนสาธารณะโอโดริ – ย่านซูซูกิโนะ


วันที่หก      พิพิธภัณฑ์โดราเอมอน – โรงงานช็อกโกแล็ต Royce – สนามบินนิวชิโตเซะ – กรุงเทพฯ 

(KE 766 : 1415-1715 / KE659 : 1945-2350)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง   

1. ชำระมัดจำ ท่านละ 20,000. – บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 14 วันก่อนออกเดินทาง


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป,สายการบินและเส้นทางตามที่ระบุเท่านั้น)2

2. ค่าพาหนะรับ – ส่ง และค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามที่ระบุในโปรแกรม

3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน  พักห้องละ 2- 3 ท่าน

4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

5. ค่าน้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน

6. บริการ Wifi บนรถโค้ชระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้สัญญาณอาจขึ้นอยู่กับเส้นทางการเดินทาง

7. ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน 

8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต  ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 

วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 80 ปี) *สำหรับท่านที่อายุ 80 ปีขึ้นไป แนะนำให้ซื้อประกันการเดินทางเพิ่มเติม)

9. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการบินโคเรียนแอร์  (Korean Air) กำหนดสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น ชิ้นละไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

10. ค่าไกด์นำเที่ยวให้ความสะดวกสบายตลอดทั้งเส้นทาง

11. ค่าทิปคนขับรถ


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต

3. ค่าทิปไกด์ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)  

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ฯลฯ

5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว

6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่หนักเกินสายการบินกำหนด

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง   46 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง   31 - 45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย  50% ของราคามัดจำ

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง   15 - 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคามัดจำทั้งหมด

    4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง   0 - 14  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

    5. ยกเว้นกรณีที่ทางบริษัทฯ นำเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ก่อนผู้เดินทางจะมีการแจ้งยกเลิก

    6. การเดินทางกับทางบริษัทฯนั้น ทางบริษัทฯสามารถหักชำระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้ผู้โดยสารได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะคืนเงินได้แค่บางส่วน เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

    7. การยกเลิกการเดินทางในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุการณ์จากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองทัวร์ได้ ท่านจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำ  ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

JFH 1301

 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้..

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา สงกรานต์ ฮอกไกโด โซอุนเคียว 6 วัน (TG) **12-17 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา สงกรานต์ ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 7 วัน (JL) **12-18 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Colorful Hokkaido 6 Days (TG) **26-31 พ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Lavender No.1 ซัปโปโร-โอตารุ-บิเอะ-เนินสี่ฤดู ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 5 Days (XJ) **15-19 ก.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Lavender No.2 ซัปโปโร-โอตารุ-บิเอะ-เนินสี่ฤดู ชมทุ่งลาเวนเดอร์ 6 Days (XJ) **4-9 ก.ค.** article