ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สกี โอตารุ หมู่บ้านราเมง สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น (CTS04 HOKKAIDO หนาวนี้กอดใคร หนาวไหมกอดกัน) Hokkaido Winter Ski 5 Days (XJ) **ธ.ค.** article


    ทัวร์ญี่ปุ่น

     (CTS04 HOKKAIDO หนาวนี้กอดใคร หนาวไหมกอดกัน) Hokkaido Winter Ski 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

    วันเดินทาง       ธ.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     24,999 บาท

 

ไฮไลท์ 

  ลานสกี Shikisai no          โอตารุ          หมู่บ้านราเมง

  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า           พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี           อิสระเที่ยวซัปโปโร

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 62

26,999 7,000
3-7 ธ.ค. 62
8-12 ธ.ค. 62
11-15 ธ.ค. 62
12-16 ธ.ค. 62
14-18 ธ.ค. 62
17-21 ธ.ค. 62
18-22 ธ.ค. 62
27,999 7,000

4-8 ธ.ค. 62
19-23 ธ.ค. 62
20-24 ธ.ค. 62

28,999 7,000

15-19 ธ.ค. 62

24,999 7,000

25-29 ธ.ค. 62

30,999 7,000

27-31 ธ.ค. 62

37,999 9,000

29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63

38,999 9,000

30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 63

36,999 9,000

 

โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด)

(XJ620 : 0210-1040)

วันที่สอง      สนามบินชิโตเสะ– หมู่บ้านราเมง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า


วันที่สาม      ลานสกี Shikisai no – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –ดิวตี้ฟรี - โรงงานช็อกโกแลต – มิตชุย เอาท์เล็ท 
 

วันที่สี่      อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน


วันที่ห้า      สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) 

(XJ621 : 1155-1800)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท 

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษี  สนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ

2. ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

4. ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา 

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม

6. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

7. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

2. ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

3. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

4. ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่ของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด

5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

    ** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **

   2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

    3. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ

    4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ

   5. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

    6. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

GS25 1809

 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Hokkaido พักคิโรโระ ปี 2 5 Days (XJ) **ธ.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Hokkaido Snow White 5 Days (XW) **ธ.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Easy Snow Freezing in Hokkaido 5 Days (XW) **ธ.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Hokkaido Ski&Snow 6 Days (XW) **ธ.ค. - ก.พ.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Winter ซัปโปโร-โอตารุ-โจซังเค-สนุกสนานลานสกี 5 วัน (TG) **5-9 ธ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด วันพ่อ สัมผัมปุยหิมะนุ่ม 5 วัน (TG) **5-9 ธ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด ท้าลมหนาววันคริสต์มาส 6 วัน (Group A) (TG) **21-26 ธ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด คริสต์มาสลุยหิมะแสนสนุก 6 วัน (Group B)(TG) **21-26 ธ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Hokkaido จัดเต็มเรือตัดน้ำแข็ง 5 Days (XW) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Hokkaido Drift Ice Breaker 6 Days (XW) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Snow Fest 5 Days (XJ) **5-9 ก.พ. / 6-10 ก.พ. / 7-11 ก.พ.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido New Year ซัปโปโร-โอตารุ-อาซาฮิคาว่า-บิเอะ-สนุกสนานลานหิมะ 6 Days (TG) **29 ธ.ค. - 3 ม.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Sapporo Snow Festival 6 Days (XJ) **10-15 ก.พ.** article