ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด กระเช้าชมภูเขาไฟอุสึ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล โอตารุ ซัปโปโร
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น Magic Hokkaido 6 Days (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด กระเช้าชมภูเขาไฟอุสึ

     ทัวร์ญี่ปุ่น

     Magic Hokkaido 6 Days

     โปรแกรม          6 วัน 4 คืน

     สายการบิน       ไทย (TG)

    วันเดินทาง       พ.ย. - ธ.ค. 61

    เริ่มต้นเพียง     47,999 บาท

 


ไฮไลท์
 

  ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ          ฟาร์มหมีสีน้ำตาล          บ่อโคลนจิโกกุดานิ

  โอตารุ          โรงกลั่นวิสกี้นิกกะ          ซัปโปโร

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

6-11 พ.ย. 61ฺ
13-18 พ.ย. 61
20-25 พ.ย. 61
27 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
47,999 9,900

4-9 ธ.ค. 61

49,999 9,900

11-16 ธ.ค. 61

47,999 9,900


โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

(TG 670 : 2345-0830)


วันที่สอง
 
    ซิโตเซ่ – หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมูระ – บ่อโคลนเดือด  “จิโกกุดานิ” – โนโบริเบ็ทสึ

วันที่สาม      ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – โรงกลั่นวิสกี้นิกกะ - เมืองโอตารุ 


วันที่สี่
  
   เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี– เมืองซับโปโร – โรงงานช็อกโกแล็ต – ย่านทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ


วันที่ห้า      อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนโอโดริ – JR TOWER – มิตซุยเอ้าท์เล็ต


วันที่หก      สนามบินซิโตเซ่ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(TG 671 : 1030-1530)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัดพร้อมภาษีสนามบินทุกแห่งตามเส้นทางที่ระบุในรายการ (ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้)

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า

5. ค่ารถรับ–ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

7. น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบินไทย (TG) ขาไปและกลับท่านละ 30 กก.

8. ค่าไกด์ท้องถิ่นนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 

  • การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท

  • ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุไม่เกิน 500,000  บาท

(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได้ทำไว้)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ   

 (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 4,000 เยน หรือประมาณ 1,300 บาท  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)

4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)

5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวในกรณีที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระด้วยตนเอง)

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

WDT 2305

 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido X'mas 5 Days (XJ) **14-18 ธ.ค. / 19-23 ธ.ค. / 21-25 ธ.ค. / 26-30 ธ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Winter No.1 ซัปโปโร-โอตารุ-สวนสัตว์อาซาฮียาม่า-พักสกีรีสอร์ท 5 วัน (XJ) **7-11 ธ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Winter Love in Hokkaido 5 Days (TG) **ธ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Premium So Cool 6 Days (TG) **ธ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น ตามรอยแฟนเดย์ Kiroro Lover's Sanctuary 6 Days (TG) **ธ.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Happy New Year in Hokkaido 5 Days (TG) **30 ธ.ค. - 3 ม.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Ski Winter Love in Hokkaido 5 Days (XJ) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Funny Ski Snow Hokkaido 6 Days (TG) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Fantastic Hokkaido 6 Days (TG) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ice Fest เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-คลองโอตารุ-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-ลานหิมะ-ซัปโปโร 5 วัน (XJ) **15-19 ก.พ. / 16-20 ก.พ. / 6-10 มี.ค. / 8-12 มี.ค. / 15-19 มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ice Fest No.1 5 Days (TG) **30 ม.ค. - 3 ก.พ. / 6-10 มี.ค. / 13-17 มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Snow Fest 5 Days (XJ) **6-11 ก.พ. / 8-12 ก.พ.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido 4 Snow Fest 6 Days (TG) **6-11 ก.พ.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Snow Festival with Ice Breaker Ship 6 Days (TG) **7-12 ก.พ.** article