ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สกี โอตารุ ซัปโปโร
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น Ski Winter Love in Hokkaido 5 Days (XJ) **ก.พ. - มี.ค.** article

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สกี

     ทัวร์ญี่ปุ่น

     Ski Winter Love in Hokkaido 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

    วันเดินทาง       ก.พ. - มี.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     28,999 บาท

 

 

ไฮไลท์ 

 ลานหิมะ           โอตารุ          สวนสัตว์อาซาฮียาม่า

  อุทยานโมอาย          หมู่บ้านราเม็ง          ซัปโปโร

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

13-17 ก.พ. 62
14-18 ก.พ. 62
15-19 ก.พ. 62
20-24 ก.พ. 62
21-25 ก.พ. 62
22-26 ก.พ. 62
23-27 ก.พ. 62
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 62
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 62
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 62
28,999 8,000


16-20 ก.พ. 62
19-23 ก.พ. 62

30,999 8,000

1-5 มี.ค. 62
2-6 มี.ค. 62
5-9 มี.ค. 62
6-10 มี.ค. 62
7-11 มี.ค. 62
8-12 มี.ค. 62
9-13 มี.ค. 62
12-16 มี.ค. 62
13-17 มี.ค. 62
14-18 มี.ค. 62
15-19 มี.ค. 62
16-20 มี.ค. 62
19-23 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62
21-25 มี.ค. 62
22-26 มี.ค. 62
23-27 มี.ค. 62
26-30 มี.ค. 62

28,999 8,000

 

โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินชิโตเซ่

(XJ 620 : 0220-1050)

วันที่สอง      สนามบินชิโตเสะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อิออน

วันที่สาม      ลานกิจกรรมหิมะ– สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเม็ง  - โรงงานเบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ  - เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปู 3 ชนิด


วันที่สี่
     
อุทยานโมอาย – ตลาดซัปโปโรโจไง – ดิวตี้ฟรี - มิตซุย เอ้าท์เล็ต 

วันที่ห้า      สวนโอโดริ - ทำเรียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด –สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

(XJ 621 : 1205-1800)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

**ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 

    2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ

    3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

    4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 

ZT 0410

 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น HNJS1 Hokkaido Play Ski Free Day 5 Days (TG) **มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ice Fest No.1 5 Days (TG) **6-10 มี.ค. / 13-17 มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Funny Ski Snow Hokkaido 6 Days (TG) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Fantastic Hokkaido 6 Days (TG) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น ตามรอยแฟนเดย์ Kiroro Lover's Sanctuary 6 Days (TG) **มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Ice Fest เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-คลองโอตารุ-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-ลานหิมะ-ซัปโปโร 5 วัน (XJ) **6-10 มี.ค. / 8-12 มี.ค. / 15-19 มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Ski Relax in Hokkaido 5 Days (XJ) **มี.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ115 Wonderful Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ Kiroro Resort 5 Days (XJ) **เม.ย. - พ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น (Pro) Hokkaido Songkran ซัปโปโร-โอตารุ-คิโรโระสกี รีสอร์ท 5 Days (XJ) **10-14 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Live in Hokkaido 5 Days (XJ) **11-15 เม.ย. / 12-16 เม.ย. / 13-17 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Asahikawa Sakura 5 Days (TG) **27 เม.ย. - 1 พ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Enjoy Hokkaido 6 Days (TG) **5-10 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Hakodate Sakura 5 Days (TG) **27 เม.ย. - 1 พ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Hakodate 6 Days (TG) **5-10 เม.ย. / 11-16 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Songkran 7 Days (TG) **12-18 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Aomori 7 Days (TG) **12-18 เม.ย.** article