ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ เบปปุ ซากะ นางาซากิ กระเช้าสู่ภูเขาอินาสะ
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา ฟุกุโอกะ เที่ยวเพลินรับสงกรานต์ 5 วัน (SQ) **10-14 เม.ย.** article

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุคุโอกะ 

    ทัวร์ญี่ปุ่น

    รื่นเริงหรรษา ฟุกุโอกะ เที่ยวเพลินรับสงกรานต์ 5 วัน

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       สิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

    วันเดินทาง       10-14 เม.ย. 63

    เริ่มต้นเพียง     44,999 บาท

 


ไฮไลท์
 

  ฟุคุโอกะ          ศาลเจ้าดาไซฟุ          เบปปุ

   ซากะ           นางาซากิ          กระเช้าสู่ภูเขาอินาสะ

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


10-14 เม.ย. 63

44,999 7,000

 

โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      กรุงเทพฯ - สิงคโปร์

(SQ 983 : 2010-2330 / SQ 656 : 0120-0835)

วันที่สอง      สิงคโปร์ – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – เมืองเบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (บ่ออูมิ จิโกกุ)


วันที่สาม
     
โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เลท – เมืองซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ – เมืองนางาซากิ – กระเช้าสู่ภูเขาอินาสะ
 

วันที่สี่      สวนสันติภาพ – ชินชิไชน่าทาวน์ – เมืองฟุกุโอกะ – ย่านเท็นจิน – คาแนล ซิตี้


วันที่ห้า
     
ฟุกุโอกะ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

(SQ 655 : 1000-1520 / SQ 982 : 1730-1900)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 20,000 บาทต่อท่าน 

2. ส่วนที่เหลือของราคาทัวร์ ชำระให้ครบถ้วนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ Economy Class สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

2. ค่ารถรับ - ส่ง ตามรายการ

3. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน

4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

6. ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

9. ค่าประกัน และ ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่ครอบคลุมผู้เดินทางที่มีอายุเกิน 80 ปี


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์

3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงิน เต็มจำนวน

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 – 30 วัน คืนเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าทัวร์

    3. ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น

    4. ยกเว้นกรณีที่บริษัททัวร์ นำเงินชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าแลนด์ เพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ก่อนนักท่องเที่ยวจะมีการแจ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัททัวร์สามารถหักชำระค่าใช้จ่ายตามจริงก่อนที่จะคืนให้นักท่องเที่ยวได้ เช่น เที่ยวบินพิเศษ EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

JFH 1001


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ฟุกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น รื่นเริงหรรษา ฮิโรชิมา-ฟุกุโอกะ หยุดยาวสงกรานต์ 5 วัน (SQ) **11-15 เม.ย.** article