ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ เบปปุ ซากะ นางาซากิ
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น เบปปุ นางาซากิ ฟุกุโอกะ [เลสโก การะบุหนิง] 5 วัน (SL) **ต.ค.** article


     ทัวร์ญี่ปุ่น

     เบปปุ นางาซากิ ฟุกุโอกะ [เลสโก การะบุหนิง] 5 วัน

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       ไทยไลอ้อน แอร์ (SL)

    วันเดินทาง       ต.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     23,999 บาท

 

ไฮไลท์
 

  ศาลเจ้าดาไซฟุ          หมู่บ้านยูฟูอิน          บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ

  ซากะ ศาลเจ้ายูโทคุ           นางาซากิ          สวนสันติภาพ

  

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาจอยแลนด์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

04 – 08 ตุลาคม 2562

23,999

8,000

15,999

05 – 09 ตุลาคม 2562

23,999

8,000

15,999

09 – 13 ตุลาคม 2562

25,999

8,000

17,999

10 – 14  ตุลาคม 2562

27,999

8,000

19,999

16 – 20  ตุลาคม 2562

25,999

8,000

17,999

17 – 21  ตุลาคม 2562

25,999

8,000

17,999

18 – 22  ตุลาคม 2562

25,999

8,000

17,999

19 – 23  ตุลาคม 2562

26,999

8,000

18,999

20 – 24   ตุลาคม 2562

26,999

8,000

18,999

23 – 27   ตุลาคม 2562

26,999

8,000

18,999

24 – 28   ตุลาคม 2562

26,999

8,000

18,999

25 – 29   ตุลาคม 2562

26,999

8,000

18,999

26 – 30  ตุลาคม 2562

26,999

8,000

18,999

 

โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      สนามบินดอนเมือง

(SL 314 : 2300-0700)

วันที่สอง      ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ 


วันที่สาม      วัช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ

วันที่สี่      ซากะ – นางาซากิ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี –  ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

วันที่ห้า      ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ  

(SL 315 : 0750-1155)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง   

1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
 

อัตรานี้รวม
 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 
4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 
5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 
6.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 
7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 
8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 
อัตรานี้ไม่รวม
 
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 
**ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 
3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 
 
 
     การยกเลิกการจองทัวร์
 
    1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 
    2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด 
 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 
    3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  

ZT 1106
 

ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ฟุกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น Highlight Kyushu 6 Days (TG) **11-16 ต.ค. / 18-23 ต.ค.** article