ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ นางาซากิ ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ ภูเขาไฟอะโสะ
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น Kyushu Kingdom of Light ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ 5 วัน (TG) **ม.ค. - มี.ค.** article


     ทัวร์ญี่ปุ่น

     Kyushu Kingdom of Light 5 Days
     ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       ไทย (TG)

    วันเดินทาง       ม.ค. - มี.ค. 61

    เริ่มต้นเพียง     39,900 บาท

 

ไฮไลท์ 

  เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์           นางาซากิ          สวนสันติภาพ

  สวนซุยเซนจิ           ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ          ภูเขาไฟอะโสะ 

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


9-13 ม.ค. 62
18-22 ม.ค. 62

39,900 6,000


15-19 ก.พ. 62
27 ก.พ. - 3 มี.ค. 62

39,900 6,000

13-17 มี.ค. 62
20-24 มี.ค. 62

40,900 6,000

 

โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ

(TG 648 : 0100-010)

วันที่สอง      ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ 
 

วันที่สาม      เมืองนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวิน - ย่านไชน่าทาวน์ - สวนสันติภาพ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ  – ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่สี่      ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ภูเขาไฟอะโสะ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ซุ้มอาหารสไตล์ YATAI


วันที่ห้า      สนามบินฟุคุโอกะ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

(TG 649 : 1135-1455)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง 

1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ
 

อัตรานี้รวม
 
1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 
3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 06/11/2561)
 
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 
5. โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง 
 
***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือนวงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง 
 
7. การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 
8. น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 3 วัน)
 

 
อัตรานี้ไม่รวม
 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
 
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 
5. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 
7. ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่) กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
 
8. ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 
9. ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,000 เยน (ประมาณ 600 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
 
10. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)
 
 
 
     การยกเลิกการจองทัวร์
 
    1. กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 
    2. กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 
    3. กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 
    4. กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)

JG 2111
 

ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ฟุกุโอกะ

ทัวร์ญี่ปุ่น Discovery Kyushu ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-ซากะ 5 Days (TG)**28 มี.ค. - 1 เม.ย. / 5-9 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Kyushu ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-ซากะ 5 Days (TG)**28 มี.ค. - 1 เม.ย. / 5-9 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Highlight Kyushu Songkran 6 Days (TG) **12-17 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Enjoy Kyushu 5 Days (TG) **24-28 เม.ย. / 16-20 พ.ค. / 22-26 พ.ค. / 29 พ.ค. - 2 มิ.ย.** article