ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง ฮิลล์ จอร์จทาวน์ สตรีท อาร์ต
ReadyPlanet.com
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์มาเลเซีย Heritage of Penang 3 Days (SL) **มี.ค. - พ.ค.** article

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง 
     ทัวร์มาเลเซีย

     Heritage of Penang 3 Days

     โปรแกรม          3 วัน 2 คืน

     สายการบิน        Lion Air (SLD)

    วันเดินทาง       มี.ค. - พ.ค. 63

    เริ่มต้นเพียง     7,888 บาท

 


ไฮไลท์

  ปีนัง ฮิลล์ – วัดไชยมังคลาราม – จอร์จทาวน์

สตรีท อาร์ต - ชมวิวชั้น 60 THE TOP,KOMTAR


 
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


20-22 มี.ค. 63

7,888 3,500

27-29 มี.ค. 63

8,888 3,500

11-13 เม.ย. 63
12-14 เม.ย. 63

9,888 3,500

24-26 เม.ย. 63

8,888 3,500

8-10 พ.ค. 63

8,888 3,500

 

 
โปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย

วันแรก      กรุงเทพฯ - หาดใหญ่–– ปีนัง – วัดไชยมังคลาราม – วัดธรรมิการาม  - หมู่บ้านชาวประมง  Chew Jetty  

(SL 702 : 0710-0840)

วันที่สอง      ปีนัง ฮิลล์ - วัดเค็ก ลก ซี – จอร์จทาวน์ – สตรีท อาร์ต - Street Food - Gurney Drive  


วันที่สาม      ชมวิวชั้น 60 THE TOP,KOMTAR  -โรงงานช็อกโกแลตปีนัง  -  Hin Bus Depot Art Centre  -ตลาดกิมหยง - ตลาดสันติสุข - สนามบิน – กรุงเทพ     

(SL 725 : 2220-2350)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาล มัดจำท่านละ 7,000 บาท  

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ปีนัง - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) 

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ 

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 

6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

2. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. 

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

6.. ทิปไกด์+คนขับ 1500 บาท/ท่าน ชำระที่สนามบิน (ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

SB 2301


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์มาเลเซีย The Flash Malaysia 3 Days (MH) **มี.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย Hilight of Malaysia 4 Days (SL/OD) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS7 มาเลเซีย 4 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **ก.พ. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS8 ปีนัง เบตง หาดใหญ่ 4 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **พฤหัส-อาทิตย์** article
ทัวร์มาเลเซีย Malaysia Enjoy Legoland 3 Days (MH) **ม.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์มาเลเซีย Superb Duo Plus Malaysia Singapore 4 Days (AK/TR) **ม.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS6 มาเลเซีย–สิงคโปร์ 6 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **ม.ค. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย LB01 ลังกาวี เบตง 4 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **มี.ค. - พ.ค.** article