ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง สตรีทอาร์ต เบตง ช้อปปิ้งกิมหยง
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์มาเลเซีย MS8 ปีนัง เบตง หาดใหญ่ 4 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **ม.ค. - ธ.ค.** article

 ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง

     ทัวร์มาเลเซีย

     MS8 ปีนัง เบตง หาดใหญ่ 4 วัน

     โปรแกรม          4 วัน 3 คืน

     สายการบิน       รถไฟ/ Air Asia

    วันเดินทาง       ม.ค. - ธ.ค. 63

    เริ่มต้นเพียง     10,900 บาท

 


ไฮไลท์

  ปีนัง          สตรีทอาร์ต          วัดเขาเต่า

  ตลาดโต้รุ่งปีนัง          เบตง           ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง หาดใหญ่

  

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พัก 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

25 – 28 มกราคม 2563

10,900

2,500

7 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

10,900

2,500

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

10,900

2,500

7 – 10 มีนาคม 2563

10,900

2,500

21 – 24 มีนาคม 2563

10,900

2,500

28 – 31 มีนาคม 2563

10,900

2,500

3 – 6 เมษายน 2563

10,900

2,500

10 – 13 เมษายน 2563

12,900

3,500

11 – 14 เมษายน 2563

12,900

3,500

12 – 15 เมษายน 2563

12,900

3,500

25 – 28 เมษายน 2563

10,900

2,500

1 – 4 พฤษภาคม 2563

10,900

2,500

3 – 6 พฤษภาคม 2563

10,900

2,500

8 – 11 พฤษภาคม 2563

10,900

2,500

3 – 6 มิถุนายน 2563

10,900

2,500

4 – 7 กรกฎาคม 2563

10,900

2,500

25 – 28 กรกฎาคม 2563

10,900

2,500

8 – 11 สิงหาคม 2563

11,900

2,500

12 – 15 สิงหาคม 2563

11,900

2,500

22 – 25 สิงหาคม 2563

11,900

2,500

5 – 8 กันยายน 2563

10,900

2,500

10 – 13 ตุลาคม 2563

10,900

2,500

22 – 25 ตุลาคม 2563

10,900

2,500

21 – 24 พฤศจิกายน 2563

10,900

2,500

4 – 7 ธันวาคม 2563

10,900

2,500

5 – 8 ธันวาคม 2563

10,900

2,500

10 – 13 ธันวาคม 2563

10,900

2,500

19 – 22 ธันวาคม 2563

10,900

2,500

30 – 2 มกราคม 2564

12,900

3,500

31 – 3 มกราคม 2564

12,900

3,500

** ค่าบริการข้างต้นท่านต้องชำระเพิ่มค่าทิป ท่านละ 600 บาท/ทริป/ท่าน **


โปรแกรม 
ทัวร์มาเลเซีย

วันแรก      กรุงเทพ – หาดใหญ่

(ขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ 31 : 1445-0700)

วันที่สอง      หาดใหญ่ - ปีนัง เมืองมรดกโลก - วัดเขาเต่า – วัดไชยมังคลาราม – วัดพม่าดามิการาม – ร้าน OTOP - ศูนย์อาหาร NORTHAM BEACH CAFE


วันที่สาม      ปีนัง – สตรีทอาร์ต – ป้อมปืน - เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – พิพิธภัณฑ์เมืองเบตง – อุโมงค์เบตง
 

วันที่สี่      ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  - วัดพุทธาธิวาส - หาดใหญ่ (ช้อปปิ้งตลาดกิมหยง) - กรุงเทพ

(Air Asia : 1940-2105)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำ 5,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วรถไฟตู้นอนปรับอากาศ ชั้น 2 เตียงบน (หากท่านมีความประสงค์ใช้เตียงล่างเพิ่มท่านละ 150 บาท)

2. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดพร้อมภาษีสนามบิน เส้นทาง หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ 

3. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละไม่เกิน 10 กิโลกรัม หรือตามเงื่อนไขสายการบิน

4. ค่ารถตู้หรือรถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

5. ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซีย

6. ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ

7. ค่าอาหารรวม 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลี้ยงในแต่ละมื้อเป็นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรนำอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)

8. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตามรายการ

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

(ไม่ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี)

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยงในรายการ / ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์ 

3. ค่าระวางน้ำหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม

4. ค่ารถไฟเตียงล่างเพิ่ม 150 บาท

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋า 

6. ค่าทิป ท่านละ 600 บาท 

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่าใช้จ่าย

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้

  • ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วัน สงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนมัดจำ

  • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 
DH 0701


ข้อมูลเพิมเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์มาเลเซีย The Flash Malaysia 3 Days (MH) **ม.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์มาเลเซีย Hilight of Malaysia 4 Days (SL/OD) **ม.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์มาเลเซีย Heritage of Penang 3 Days (SL) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS7 มาเลเซีย 4 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **ก.พ. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย Malaysia Enjoy Legoland 3 Days (MH) **ม.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์มาเลเซีย Superb Duo Plus Malaysia Singapore 4 Days (AK/TR) **ม.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS6 มาเลเซีย–สิงคโปร์ 6 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **ม.ค. - ธ.ค.** article