ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง คาเมร่อน ปุตราจาย่า กัวลา
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์มาเลเซีย Superb Supreme Malaysia 3 Days (MH) **พ.ย. - ธ.ค.** article

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้ง

     ทัวร์มาเลเซีย

     Superb Supreme Malaysia 3 Days

     โปรแกรม          3 วัน 2 คืน

     สายการบิน       MALAYSIA AIRLINE (MH)

    วันเดินทาง       พ.ย. - ธ.ค. 61

    เริ่มต้นเพียง     8,999 บาท

 


ไฮไลท์

  เก็นติ้งไฮแลนด์          คาเมร่อนไฮแลนด์          ปุตราจาย่า

  กัวลาลัมเปอร์           วัดชินสวี          วัดถ้ำบาตู

 
 
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


2-4 พ.ย. 61

8,999 4,500

9-11 พ.ย. 61
16-18 พ.ย. 61

9,999 4,500

8-10 ธ.ค. 61

11,999 4,500
14-16 ธ.ค. 61
15-17 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
22-24 ธ.ค. 61
9,999 4,500

28-30 ธ.ค. 61
29-31 ธ.ค. 61

10,999 4,500

30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62

12,999 4,500

1-3 ม.ค. 62

10,999 4,500

 

โปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย

วันแรก       สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์

(MH 797 : 0555-0905)

วันที่สอง       คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์


วันที่สาม      วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ

(MH 780 : 1805-1910)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง 

1. มัดจำท่านละ 4,000 บาท ช่วงเทศกาล มัดจำท่านละ 7,000 บาท  

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯกัวลาลัมเปอร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) 

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าที่พัก 3 คืน 

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 

6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) 


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 50 RM ตลอดทริป + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ

2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. 

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

9. บัตรยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

    2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

    3. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี

SB 2803


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน เก็นติ้ง 3 วัน (MH) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย Hilight of Malaysia 4 Days (SL/OD) **ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS7 มาเลเซีย 4 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS9 มาเลเซีย อิโปร์ ปีนัง 3 วัน (FD) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS8 ปีนัง เบตง หาดใหญ่ 4 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS6 มาเลเซีย–สิงคโปร์ 6 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS5 มาเลเซีย 3 วัน (MH) **ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS4 มาเลเซีย 4 วัน (FD) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS2 มาเลเซีย-สิงคโปร์ 5 วัน (FD) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS3 มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน (TG) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS1 มาเลเซีย-สิงคโปร์ 6 วัน (FD) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS4.1 มาเลเซีย 4 วัน (กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้ง-คาเมรอน-มะละกา) (OD) **29 ธ.ค. - 1 ม.ค.** article