ทัวร์มาเลเซีย คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้ง ปุตตราจายา กัวลา
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์มาเลเซีย The Flash Malaysia 3 Days (MH) **มี.ค. - ต.ค.** article


    ทัวร์มาเลเซีย

     The Flash Malaysia 3 Days

     โปรแกรม          3 วัน 2 คืน

     สายการบิน       มาเลเซียแอร์ไลน์ (MH)

    วันเดินทาง       มี.ค. - ต.ค. 63

    เริ่มต้นเพียง     6,999 บาท

 

ไฮไลท์

  คาเมร่อนไฮแลนด์          เก็นติ้งไฮแลนด์          ปุตตราจายา

  กัวลาลัมเปอร์          วัดถ้ำบาตู         วัดชินสวี

 

MAR 20

MH797

0555-0910

//

MH780

1805-1910

6-8 MAR 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

13-15 MAR 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

14-16 MAR 2020

7,999.-

5,999.-

3,500.-

3,500.-

20-22 MAR 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

21-23 MAR 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

27-29 MAR 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

28-30 MAR 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

APR 20

MH797

0555-0910

//

MH780

1805-1910

3-5 APR 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

4-6 APR 2020

วันหยุดจักรี

9,999.-

3,500.-

3,500.-

10-12 APR 2020

8,999.-

3,500.-

3,500.-

11-13 APR 2020

วันสงกรานต์

9,999.-

3,500.-

3,500.-

12-14 APR 2020

วันสงกรานต์

9,999.-

3,500.-

3,500.-

13-15 APR 2020

วันสงกรานต์

9,555.-

3,500.-

3,500.-

17-19 APR 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

24-26 APR 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

25-27 APR 2020

6,999.-

3,500.-

3,500.-

MAY 20

MH797

0555-0910

//

MH780

1805-1910

1-3 MAY 2020

วันแรงงาน

8,999.-

3,500.-

3,500.-

8-10 MAY 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

9-11 MAY 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

15-17 MAY 2020

6,999.-

3,500.-

3,500.-

22-24 MAY 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

29-31 MAY 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

JUN 20

MH797

0555-0910

//

MH780

1805-1910

5-7 JUN 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

12-14 JUN 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

19-21 JUN 2020

6,999.-

3,500.-

3,500.-

26-28 JUN 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

JUL 20

MH797

0555-0910

//

MH780

1805-1910

4-6 JUL 2020

วันเข้าพรรษา

9,555.-

3,500.-

3,500.-

5-7 JUL 2020

วันเข้าพรรษา

9,555.-

3,500.-

3,500.-

10-12 JUL 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

17-19 JUL 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

18-20 JUL 2020

6,999.-

3,500.-

3,500.-

31 JUL-2 AUG 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

AUG 20

MH797

0555-0910

//

MH780

1805-1910

7-9 AUG 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

14-16 AUG 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

15-17 AUG 2020

6,999.-

3,500.-

3,500.-

21-23 AUG 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

28-30 AUG 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

SEP 20

MH797

0555-0910

//

MH780

1805-1910

4-6 SEP 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

11-13 SEP 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

12-14 SEP 2020

6,999.-

3,500.-

3,500.-

18-20 SEP 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

25-27 SEP 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

OCT 20

MH797

0555-0910

//

MH780

1805-1910

2-4 OCT 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

3-5 OCT 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

9-11 OCT 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

10-12 OCT 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

16-18 OCT 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

17-19 OCT 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

23-25 OCT 2020

วันปิยมหาราช

9,555.-

3,500.-

3,500.-

24-26 OCT 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

30 OCT-1 NOV 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-


โปรแกรม 
ทัวร์มาเลเซีย

วันแรก      สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์

(MH 797 : 0555-0910)

วันที่สอง      คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์


วันที่สาม      วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET -  สนามบินสุวรรณภูมิ

(MH 780 : 1805-1910)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำ 5,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) 

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ 

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 

6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)

2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. 

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

    2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

    3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด

    4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

    5. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

SB 1901


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์มาเลเซีย

ทัวร์มาเลเซีย Hilight of Malaysia 4 Days (SL/OD) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์มาเลเซีย Heritage of Penang 3 Days (SL) **มี.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS7 มาเลเซีย 4 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **ก.พ. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS8 ปีนัง เบตง หาดใหญ่ 4 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **พฤหัส-อาทิตย์** article
ทัวร์มาเลเซีย Malaysia Enjoy Legoland 3 Days (MH) **ม.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์มาเลเซีย Superb Duo Plus Malaysia Singapore 4 Days (AK/TR) **ม.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย MS6 มาเลเซีย–สิงคโปร์ 6 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **ม.ค. - ธ.ค.** article
ทัวร์มาเลเซีย LB01 ลังกาวี เบตง 4 วัน (ไปรถไฟ - กลับเครื่องบิน) **มี.ค. - พ.ค.** article