ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช เทคาโป ควีนส์ทาวน์ ทไวเซิล มิลฟอร์ดซาวน์ ไคคูร่า
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article

ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 
    ทัวร์นิวซีแลนด์

     นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน
      ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-มิลฟอร์ดซาวน์-ไคคูร่า

     โปรแกรม          7 วัน 5 คืน

     สายการบิน       สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

    วันเดินทาง       มี.ค. - มิ.ย. 63

    เริ่มต้นเพียง     82,500 บาท


 ไฮไลท์  

  ไคร้สท์เชิร์ช          เทคาโป         ควีนส์ทาวน์

  ทไวเซิล          มิลฟอร์ดซาวน์           ไคคูร่า

  

วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

23-29 มี.ค. 63
30 มี.ค. - 5 เม.ย. 63

83,800 11,300

20-26เม.ย. 63
27 เม.ย. - 3 พ.ค. 63

83,800 11,300

4-10 พ.ค. 63
18-24 พ.ค. 63
25-31 พ.ค. 63

82,500 11,300

8-14 มิ.ย. 63
22-28 มิ.ย. 63

82,500 11,300
 
 **ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุ๊ปและค่าบริการท่านละ 4,900 บาท //
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท  เรียกเก็บและชำระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง**

 

โปรแกรม 
ทัวร์นิวซีแลนด์

วันแรก        กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช

(SQ 975 : 1215-1545 / SQ 297 : 1950-1040)

วันที่สอง       ไคร้สท์เชิร์ช - เทคาโป

 

วันที่สาม       เทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ชมโชว์ตัดขนแกะ - Skyline Gondola


วันที่สี่
     
 ควีนส์ทาวน์ - มิลฟอร์ดซาวด์ - ควีนส์ทาวน์


วันที่ห้า       ควีนส์ทาวน์ - แอร์โรว์ทาวน์ - ครอมเวลล์ - โอมาราม่า - ทไวเซิล - ฟาร์มปลาแซลมอน - ไคร้สท์เชิร์ช

วันที่หก       ไคร้สท์เชิร์ช - ไคคูร่า - ไคร้สท์เชิร์ช


วันที่เจ็ด       ไคร้สท์เชิร์ช - กรุงเทพฯ

(SQ 298 : 1200-1740 / SQ 978 : 1835-2000)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทาง กรุงเทพฯ-ไคร้สท์เชิร์ช-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ(2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ,ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

5. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน1,000,000 บาทเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

7. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 21 ธ.ค.2562 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

2. ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ปนิวซีแลนด์และค่าบริการ ชำระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 4,900 บาท

7. ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ที่จะต้องชำระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท

8. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรมซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

9. ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)

10. ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก

11. ไม่มีสัญญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากโรงแรมโดยส่วนใหญ่จะขายเน็ตเป็นชั่วโมงหรือมีสัญญาณไวไฟเฉพาะบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมเท่านั้น

12. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

13. ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบัติเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัทประกันภัยต่าง ๆ

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. หากมีการยกเลิก 60- 90 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำค่าตั๋วโดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจำตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)และหากมีการดำเนินการในการยื่นวีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

    2. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทำการ บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด

    3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

    4. หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชำระค่ามัดจำ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ

    5. หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ 

    6. หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

วทจ 0901

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด 

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ Discovery South Island New Zealand 8 Days (SQ) **11-18 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight New Zealand North & South 8 Days (TG) **10-17 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand North & South 9 Days (TG) **11-19 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Beautiful New Zealand 6 Days (QF) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour 7 Days (SQ) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand North & South 9 Days (TG) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท 5 วัน (TG) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article