ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ควีนทาวน์ นั่งกระเช้ากอนโดล่า ไคร้สท์เชิร์ช
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า




ทัวร์นิวซีแลนด์ Beautiful New Zealand 6 Days (QF) **ม.ค. - มี.ค.** article

ทัวร์นิวซีแลนด์ ควีนทาวน์ กระเช้ากอนโดล่า

    ทัวร์นิวซีแลนด์

     Beautiful New Zealand 6 Days

     โปรแกรม          6 วัน 4 คืน

     สายการบิน       แควตัส แอร์เวย์ (QF)

    วันเดินทาง      ม.ค. - มี.ค. ุ63

    เริ่มต้นเพียง     85,900 บาท

 

 ไฮไลท์ 

  ควีนส์ทาวน์          นั่งกระเช้ากอนโดล่า          นั่งเรือกลไฟโบราณ 

  อะคารัว ล่องเรืองชม Wild Life         ทะเลสาบเทคาโป          ไคร้สท์เชิร์ช

 
 
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

16-21 ม.ค. 63

85,900 9,900

6-11 ก.พ. 63
20-25 ก.พ. 63

85,900 9,900

12-17 มี.ค. 63
26-31 มี.ค. 63

85,900 9,900
 

โปรแกรม ทัวร์นิวซีแลนด์

วันแรก        กรุงเทพฯ –  ควีนส์ทาวน์

(QF 024 : 1810-0630)

วันที่สอง       ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค + เล่นลูจ– ชมความงามของทะเลสาบ

(QF 121 : 0930-1440)
 

วันที่สาม       ควีนส์ทาวน์ - เรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง – อิสระชมการกระโดดบันจี้ หรือ เจ็ตโบ๊ท


วันที่สี่
     
 ควีนสทาวน์ – โอมาราม่า – เทคาโป - ไคร้สท์เชิร์ช


วันที่ห้า
       ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว ล่องเรืองชม Wild Life – ไคร้สท์เชิร์ช


วันที่หก        ไคร้สท์เชิร์ช  – ซิดนีย์  -  กรุงเทพฯ

(QF 138 : 0655-0830 / QF 023 : 0950-1640)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์



เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน  แควนตัส แอร์เวย์  ( QF) ตลอดการเดินทาง 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการคุ้มครอง

หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ   

ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป (ต้องทำประกันเพิ่ม)

ลูกค้าอายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

ลูกค้าที่ไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทำประกันกับทางบริษัทฯ หรือทำประกันการเดินทางเอง

ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว ไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์

6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที่ 7 มิ.ย. 2562 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

7. ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท

8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม 


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

2. กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า

3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

7. ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ

8. ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า

9. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทำการคืนค่ามัดจำ 30,000.- บาท.

    2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 46 -59 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำทั้งหมด 30,000.-บาท

  • กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจำทั้งหมด 

  • กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว 

    3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-45 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่เราจ่ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและที่เที่ยวก่อนเดินทาง 1 เดือน )

    4. แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

BWH 0412


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...



ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด



ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ Discovery South Island New Zealand 8 Days (SQ) **11-18 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight New Zealand North & South 8 Days (TG) **10-17 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand North & South 9 Days (TG) **11-19 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour 7 Days (SQ) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand North & South 9 Days (TG) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท 5 วัน (TG) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article