ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ หมู่บ้านฮอบบิท ไวโตโม่ อ็อคแลนด์
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์นิวซีแลนด์ Beautiful of Kiwi Land นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 Days (SQ) **ต.ค. - ธ.ค.** article

ทัวร์นิวซีแลนด์ หมู่บ้านฮอบบิท 
     ทัวร์นิวซีแลนด์

     Beautiful of  Kiwi Land นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 Days

     โปรแกรม          6 วัน 3 คืน

     สายการบิน       สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

    วันเดินทาง      ต.ค. - ธ.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     69,888 บาท

 

ไฮไลท์ 

  หมู่บ้านฮอบบิท          ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่          เขาวิคทอเรีย

  เรนโบว์ สปริง           อ็อคแลนด์         เขาอีเดน       วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

10-15 ต.ค. 62
24-29 ต.ค. 62

69,888 6,900

8-13 พ.ย. 62
22-27 พ.ย. 62

69,888 6,900

2-7 ธ.ค. 62
6-11 ธ.ค. 62

69,888 6,900

20-25 ธ.ค. 62

79,888 8,900


โปรแกรม 
ทัวร์นิวซีแลนด์

วันแรก        กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - เวลลิงตัน

(SQ 977 : 1530-1855 / SQ 247 : 1945-1210)

วันที่สอง       เวลลิงตัน – พิพิธภัณฑ์เทปาป้า – เขาวิคทอเรีย - เมืองพัลเมอร์สตัน นอร์ท

 

วันที่สาม       ทะเลสาบเทาโป – น้ำตกฮูก้า - TE PUIA - เรนโบว์ สปริง – อโกรโดม - ชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี


วันที่สี่
     
 หมู่บ้านของชาวฮอบบิท – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - เมืองอ็อคแลนด์

วันที่ห้า        อ็อคแลนด์ – สะพานฮาร์เบอร์ – เขาอีเดน - ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท – สนามบิน

(SQ 282 : 0120-0640)


วันที่หก        สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

(SQ 972 : 0935-1105)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ยกเว้นกรณีดังกล่าว  

กรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าวีซ่าให้ทุกกรณี

กรณีลูกค้าทำวีซ่าผ่านทางบริษัท แต่ไม่ได้ออกตั๋วกรุ๊ปกับทางบริษัทและไม่ได้เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป ทางบริษัทขอเก็บ      ค่าธรรมเนียมวีซ่าจำนวน 6,000 บาท 

กรณีที่ลูกค้าทำวีซ่ากับทางบริษัทแล้วไม่สามารถเดินทางได้ทุกกรณี ทางบริษัทขอเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าจำนวน 6,000 บาท 

9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์) 

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

5. ค่าทิปพนักงานขับรถ (20 NZD)

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (18 NZD)

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

    3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท

   4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

   5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

    6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

    7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน 

    8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

    9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

BIZ2 1806


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้..

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ Beautiful New Zealand 6 Days (QF) **27 ธ.ค. - 1 ม.ค.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Perfect Tour New Zealand เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 Days (TG) **25 ธ.ค. - 1 ม.ค.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand North & South 10 Days (TG) **28 ธ.ค. - 6 ม.ค.** article