ทัวร์นิวซีแลนด์ ไคร้สท์เชิร์ช ควีนส์ทาวน์ กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค มิลฟอร์ดซาวน์ ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ ล่องเรือชมวาฬไคคูร่า
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์นิวซีแลนด์ Discovery South Island New Zealand 8 Days (SQ) **11-18 เม.ย.** article

ทัวร์นิวซีแลนด์  
    ทัวร์นิวซีแลนด์

     Discovery South Island New Zealand 8 Days

     โปรแกรม          8 วัน 6 คืน

     สายการบิน       สิงคโปร์แอร์ไลน์  (SQ)

    วันเดินทาง       11-18 เม.ย. 63

    เริ่มต้นเพียง     106,900 บาท

 
ไฮไลท์ 

  ไคร้สท์เชิร์ช          ควีนส์ทาวน์          กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค

 มิลฟอร์ดซาวน์           ฟ๊อกซ์กลาเซียร์           ล่องเรือชมวาฬไคคูร่า


วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน


พักเดี่ยวเพิ่ม


11-18 เม.ย. 63

106,900 15,900

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวกรุณาจ่ายเพิ่ม  3,500 บาท

 

โปรแกรม ทัวร์นิวซีแลนด์

วันแรก        กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช

(SQ 975 : 1215-1540 / SQ 297 : 1950-0930)

วันที่สอง       ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป 


วันที่สาม        ทไวเซิล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค


วันที่สี่
     
  ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์


วันที่ห้า
        ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์


วันที่หก         ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช


วันที่เจ็ด        ไคร้สท์เชิร์ช – ล่องเรือชมวาฬไคคูร่า – ไคร้สท์เชิร์ช


วันที่แปด         ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

(SQ 289 : 1050-1740 / SQ 978 : 1830-2000)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) ตลอดการเดินทาง 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

5. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )

6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน  ณ วันที 15 ตุลาคม 2561  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

7. ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท

8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

2. กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า

3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่า สายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

7. ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ

8. ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า

9. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

10. ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทำการคืนค่ามัดจำ 30,000.- บาท.

    2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 46 -59 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำทั้งหมด 30,000.-บาท

  •  กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจำทั้งหมด 

  • กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว 

    3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-45 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่เราจ่ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและที่เที่ยวก่อนเดินทาง 1 เดือน )

    4.จ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

 
BWH 1312


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight New Zealand North & South 8 Days (TG) **10-17 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand North & South 9 Days (TG) **11-19 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Beautiful New Zealand 6 Days (QF) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour 7 Days (SQ) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand North & South 9 Days (TG) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท 5 วัน (TG) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article