ทัวร์นิวซีแลนด์ อ็อคแลนด์ โรโตรัว ควีนส์ทาวน์ ไคร้สท์เชิร์ช ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ รถไฟทรานซ์อัลไพน์
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand North & South 9 Days (TG) **ม.ค. - มี.ค.** article

ทัวร์นิวซีแลนด์

     ทัวร์นิวซีแลนด์

     Grand Tour New Zealand North & South 9 Days

     โปรแกรม          9 วัน 7 คืน

     สายการบิน       ไทย (TG)

    วันเดินทาง       ม.ค. - มี.ค. 63

    เริ่มต้นเพียง     126,900 บาท


 


ไฮไลท์
 

  อ็อคแลนด์          โรโตรัว          ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่

  ควีนส์ทาวน์          ไคร้สท์เชิร์ช           ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์          รถไฟทรานซ์อัลไพน์ 

  

วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

11-16 ม.ค. 63

126,900 21,900

15-23 ก.พ. 63

126,900 21,900

7-15 มี.ค. 63
21-29 มี.ค. 63

126,900 21,900
  

โปรแกรม ทัวร์นิวซีแลนด์

วันแรก        กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ 

(TG 491 : 1845-1205)

วันที่สอง       อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKYTOWER) – ช็อปปิ้ง

 

วันที่สาม       อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม ฟาร์ม - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ 


วันที่สี่
     
 โรโตรัว – ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สทเชิรช์


วันที่ห้า        ไคร้สท์เชิร์ช - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้องแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนสทาวน์


วันที่หก        ควีนส์ทาวน์ - เรือกลไฟโบราณ  -วอลเตอร์พีคฟาร์ม -  การกระโดดบันจี้ - จ็ทโบ๊ท - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค


วันที่เจ็ด        ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์

วันที่แปด        ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช


วันที่เก้า        ไคร้สท์เชิร์ช – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

(TG 492 : 1450-2050)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน 

ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์ 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจ๊ท สตาร์ (JQ) หรือ แอร์นิวซีแลนด์ (NZ)

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึ้นอยู่กับตารางการบินในแต่ละวัน 

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น 

  • ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึ้นไป  

  • ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

  • ลูกค้าที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท

6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที่  15 ตุลาคม 2561  และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

7. ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท

8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

2. กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า

3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 

การบินไทยอนุญาตให้โหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 30 กิโลกรัมหรือตามที่สายการบินประกาศหากมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ และสายการบินภายในประเทศโหลดได้ 23 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

7. ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ

8. ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า

9. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 

    2. แจ้งล่วงหน้า 41 – 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 30,000 บาท 

    3. แจ้งล่วงหน้า 21 – 40 วัน ก่อนเดินทาง  หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ 

    4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

    5. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

BWH 2703


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ Discovery South Island New Zealand 8 Days (SQ) **11-18 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight New Zealand North & South 8 Days (TG) **10-17 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand North & South 9 Days (TG) **11-19 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Beautiful New Zealand 6 Days (QF) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour 7 Days (SQ) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ อ็อคแลนด์-โรโตรัว-มาตามาตา-หมู่บ้านฮอบบิท 5 วัน (TG) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์แกรนด์เกาะใต้ 9 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาะใต้+เกาะเหนือ 9 วัน (SQ) **มี.ค. - มิ.ย.** article