ทัวร์นิวซีแลนด์ มิลฟอร์ดซาวน์ ไคร้สท์เชิร์ช แอชเบอร์ตั้น ควีนส์ทาวน์
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์นิวซีแลนด์ Holiday New Zealand Tour 7 Days (SQ) **11-17 เม.ย.** article

ทัวร์นิวซีแลนด์

   ทัวร์นิวซีแลนด์

     Holiday New Zealand Tour 7 Days

     โปรแกรม          7 วัน 5 คืน

     สายการบิน       สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

    วันเดินทาง      11-17 เม.ย. 62

    เริ่มต้นเพียง     92,900 บาท

 


ไฮไลท์
  

  ไคร้สท์เชิร์ช          แอชเบอร์ตั้น          ดะนีดิน ชมปราสาทลาร์นัค

  ควีนส์ทาวน์           กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค         มิลฟอร์ดซาวน์        


วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน


พักเดี่ยวเพิ่ม


11-17 เม.ย. 62

92,900 14,900


โปรแกรม ทัวร์นิวซีแลนด์

วันแรก        กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช

(SQ 975 : 1215-1540 / SQ 297 : 1945-0930)

วันที่สอง       ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง  –  แอชเบอร์ตั้น

 

วันที่สาม        แอชเบอร์ตั้น – เมารากิ – ดะนีดิน ชมปราสาทลาร์นัค

 

วันที่สี่       ดะนีดิน – ควีนส์ทาวน์ - กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค

วันที่ห้า        ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์


วันที่หก        ควีนสท์ทาวน์ – โอมาราม่า – ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์


วันที่เจ็ด        ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

(SQ 298 : 1050-1740 / SQ 978 : 1835-2000)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำเป็นจำนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน 

ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านในการทำวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21 วันทำงาน หรือก่อน 3 สัปดาห์ 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

2. ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)  ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น

เงื่อนไขการคุ้มครอง

  • หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
  • ประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครองผู้ที่อายุต่ำ กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปีขึ้นไป (ต้องทำประกันเพิ่ม)
  • ลูกค้าอายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%   รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์  
  • ลูกค้าที่ไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทำประกันกับทางบริษัทฯ หรือทำประกันการเดินทาง
  • ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว ไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์

6. ค่าน้ำมันจากสายการบิน  ณ วันที  15 ตุลาคม 2560 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ำมันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

7. ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท

8. ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

2. กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า

3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่า สายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

7. ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ

8. ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า

9. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

10. ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ป

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด 

    2. แจ้งล่วงหน้า 41 – 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 30,000 บาท 

    3. แจ้งล่วงหน้า 31 – 40 วัน ก่อนเดินทาง  หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์ 

    4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด

    5. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

BWH 2812


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้..ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์ Amazing New Zealand Tour 7 Days (SQ) **11-17 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Romantic South Island Tour 7 Days (SQ) **12-18 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Highlight New Zealand North & South 8 Days (TG) **11-18 เม.ย.** article
ทัวร์นิวซีแลนด์ Grand Tour New Zealand North & South 9 Days (TG) **9-17 เม.ย.** article