ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โกเบ
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โกเบ 5 วัน (XJ) **ม.ค. - ก.พ.** article


    ทัวร์ญี่ปุ่น

     โอซาก้า เกียวโต โกเบ 5 วัน

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       AIR ASIA X (XJ)

    วันเดินทาง      ม.ค. - ก.พ. 63

    เริ่มต้นเพียง     23,900 บาท

 

 

ไฮไลท์ 

  เกียวโต          ปราสาทโอซาก้า          โกเบ 

  ป่าไผ่ อาราชิยาม่า          ภูเขาร๊อคโค         อิสระเที่ยว

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


8-12 ม.ค. 63
15-19 ม.ค. 63
22-26 ม.ค. 63

23,900 6,500

12-16 ก.พ. 63
19-23 ก.พ. 63
26 ก.พ. - 1 มี.ค. 63

23,900 6,500
 

โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      สนามบินดอนเมือง

(XJ 612 : 0055-0800)

วันที่สอง      สนามบินคันไซ - เกียวโต - ป่าไผ่ อาราชิยาม่า - ฟูชิมิอินาริ - DUTY FREE - ซินไซบาชิ - โดทงโบริ


วันที่สาม       อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION ยูนิเวอร์แซลเจแปน 


วันที่สี่      โกเบ - ภูเขาร๊อคโค - ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ROKKO SNOW PARK - โอซาก้าปราสาทโอซาก้า - ริงกุพรีเมี่ยม เอ้าท์เลท


วันที่ห้า
 
    สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

(XJ 613 : 0945-1350)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 


เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง 

2. ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

4. ค่าโรงแรมที่พักระดับ โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน,

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าประกันการเดินทางอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

7. น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน

8. น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน

9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

3. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 

4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน

5. ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

7. เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ที่คอยบริการเราโดยประมาณ 5,000 เยน ต่อทริป

8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39วัน หักเงินมัดจำ 5,000 บาท/ท่าน

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24วัน หักมัดจำ 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน

    4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07 วัน หักมัดจำ 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน

    5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน

JG 1810

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น New Love Songkran อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-โตเกียว-ชมซากุระ 7 วัน (TG) **12-18 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Snow 5 Days (JL) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Mao Mao Sakura เหมา เหมา..โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ฟูจิ-โตเกียว 6 วัน (JL) **27 มี.ค. - 1 เม.ย. / 1-6 เม.ย. / 3-8 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น New Love Sakura โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ฟูจิ-โตเกียว 6 วัน (JL) **27 มี.ค. - 1 เม.ย. / 1-6 เม.ย. / 3-8 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น New Love Sakura โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ฟูจิ-โตเกียว 6 วัน (TG) **2-7 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น New Love Sakura & Tulip โอซาก้า-อาราชิยาม่า-ฟูจิ-โตเกียว-เทศกาลชมดอกไม้ 7 วัน (TG) **1-7 เม.ย.** article