ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า วัดโทไดจิ นารา ป่าไผ่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ อิสระเที่ยว
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Osaka Nara 5 Days (XW) **ส.ค. - ต.ค.** article     ทัวร์ญี่ปุ่น

     Happy Osaka Nara 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       Nok Scoot (XW)

    วันเดินทาง       ส.ค. - ต.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     21,987 บาท

 

 

ไฮไลท์ 

  โอซาก้า          รถไฟแมว          วัดโทไดจิ นารา

  ป่าไผ่           ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ          อิสระเที่ยวเต็มวัน

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

31กรกฎาคม-4สิงหาคม

21,987

8,900

3-7 สิงหาคม 62

21,987

8,900

5-9 สิงหาคม 62

25,987

8,900

7-11 สิงหาคม 62

26,987

8,900

10-14 สิงหาคม 62

23,987

8,900

12-16 สิงหาคม 62

23,987

8,900

14-18 สิงหาคม 62

24,987

8,900

17-21 สิงหาคม 62

24,987

8,900

19-23 สิงหาคม 62

22,987

8,900

21-25 สิงหาคม 62

23,987

8,900

24-28 สิงหาคม 62

23,987

8,900

26-30 สิงหาคม 62

22,987

8,900

28สิงหาคม-1กันยายน

23,987

8,900

31 สิงหาคม-4กันยายน

23,987

8,900

2-6 กันยายน 62

22,987

8,900

4-8 กันยายน 62

23,987

8,900

7-11 กันยายน 62

23,987

8,900

9-13 กันยายน 62

22,987

8,900

11-15 กันยายน 62

23,987

8,900

14-18 กันยายน 62

23,987

8,900

16-20 กันยายน 62

22,987

8,900

18-22 กันยายน 62

23,987

8,900

21-25 กันยายน 62

23,987

8,900

23-27 กันยายน 62

22,987

8,900

25-29 กันยายน 62

23,987

8,900

28กันยายน-2ตุลาคม

23,987

8,900

30กันยายน-4ตุลาคม

24,987

8,900

2-6 ตุลาคม 62

26,987

8,900

5-9 ตุลาคม 62

26,987

8,900

7-11 ตุลาคม 62

25,987

8,900

9-13 ตุลาคม 62

27,987

8,900

12-16 ตุลาคม 62

26,987

8,900

14-18 ตุลาคม 62

25,987

8,900

16-20 ตุลาคม 62

27,987

8,900

19-23 ตุลาคม 62

27,987

8,900

21-25 ตุลาคม 62

25,987

8,900

 


โปรแกรม 
ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      สนามบินดอนเมือง 

(XW 112 : 2340-0710)

วันที่สอง      สนามบินคันไซ โอซาก้า – รถไฟแมว - ตลาดปลา วาคายาม่า  – ย่านชินไชบาชิ

วันที่สาม      โอซาก้า –ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ– ป่าไผ่ - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – DUTY FREE
 

วันที่สี่      อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือ เลือกซื้อ Option เที่ยวยูนิเวอร์แซลเจแปน  


วันที่ห้า      สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

(XW 111 : 0820-1210)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง 

1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท  หรือท่านละ 20,000 กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์

หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ

2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ

5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.

8. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)

4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ

5. ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 7,000 เยน หรือ 2,000 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันเช็คอิน)

6. ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว 

    2. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจำทั้งหมดของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว

    3. แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว 

    4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  

HTM 0506

 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น JXJ887 โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5 Days (XJ) **ส.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น JXW30 Sugoi Osaka โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน (XW) **ส.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น JXW29 โอซาก้าสละโสด โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า Unseen หินแต่งงาน 6 วัน (XW) **ส.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Charter Osaka โอซาก้า-เกียวโต-นารา 6 Days (TG) **9-14 ส.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Charter Osaka โอซาก้า-โกเบ-เกียวโต-นารา 6 Days (TG) **9-14 ส.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Love Japan OCT 7 Days โอซาก้า-นารา-เกียวโต-อาราชิยาม่า- ฟูจิ-โตเกียว-ชมทุ่งดอกไม้ (TG) **18-24 ต.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Snow 5 Days (JL) **ม.ค. - มี.ค.** article