ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ปราสาทคินคาคุจิ อาราชิยาม่า ฟูจิ โตเกียว เทศกาลชมดอกทิวลิป
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น New Love Songkran อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-โตเกียว-ชมซากุระ 7 วัน (TG) **12-18 เม.ย.** article

ทัวร์ญี่ปุ่น
     ทัวร์ญี่ปุ่น

     New Love Songkran อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-โตเกียว-ชมซากุระ 7 วัน

     โปรแกรม          7 วัน 4 คืน

     สายการบิน       ไทย (TG)

    วันเดินทาง       12-18 เม.ย. 63

    เริ่มต้นเพียง     56,900 บาท

 

ไฮไลท์ 

  ปราสาทคินคาคุจิ          อาราชิยาม่า          นั่งรถไฟสายโรแมนติก

  เทศกาลชมดอกทิวลิป          ภูเขาไฟฟูจิ           ล่องเรือทะเลสาบอาชิ

 

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

 
12-18 เม.ย. 63

56,900 8,000

 

โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินคันไซ

(TG 622 : 2359-0730)

วันที่สอง      วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) - ศาลเจ้าฟูจิมิ อินาริ - ปราสาททองคินคาคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติก+ ป่าไผ่+ สะพานโทเก็ตสึเคียว

วันที่สาม      ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato


วันที่สี่      ทะเลสาบปลาไหล - ทานสตอเบอรี่ 1 แพ็ค - ศุนย์จำลองแผ่นดินไหว - ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะ ฮัคไค - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น

วันที่ห้า      ฮาโกเน่ - โอวาคุดานิ(BUS) - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - มหานครโตเกียว - วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - เมืองโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)

วันที่หก      เทศกาลชมดอกทิวลิป - ตลาดปลาซึกิจิ - ย่านชินจูกุ - อิออนพลาซ่า


วันที่เจ็ด       สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

(TG 661 : 0020-0450)

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


เงื่อนไขการจอง 

1. มัดจำท่านละ 20,000 บาท
 
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 

อัตรานี้รวม
 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% + หัก ณ ที่จ่าย 3%  (เฉพาะค่าทัวร์)
 
2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
 
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
 
4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 11/12/2562)
 
5. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
 
6. โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง  ***ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 1เดือน วงเงินทุนชีวิตท่านละ 2,000,000 บาท ดูแลค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ 500,000 บาท และอาหารเป็นพิษระหว่างเดินทาง 
 
8. การบริการของมัคคุเทศก์จากเมืองไทยตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 
9. น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 4 วัน)
 

 
อัตรานี้ไม่รวม
 
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก เป็นต้น
 
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
 
4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 
5. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 
6. ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว กรณีไป-กลับไม่พร้อมคณะ หรือเปลี่ยนคนเดินทาง (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่) กรุณาแจ้งอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง พร้อมหน้าพาสชัดเจนของคนเดินทางแทน
 
7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 
8. ค่าธรรมเนียมทิปไกด์+คนขับรถ โดยประมาณ 2,500 เยน (ประมาณ 800 บาทไทย) เพิ่มเติมตามความพึงพอใจ
 
9. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น ประเภทท่องเที่ยวระยะสั้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ)

 
 
     การยกเลิกการจองทัวร์
 
     1. กรณียกเลิกการเดินทาง 31-45 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 
    2. กรณียกเลิกการเดินทาง 21-30 วันก่อนเดินทาง ยึดมัดจำท่านละ 10,000 บาท (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 
    3. กรณียกเลิกการเดินทาง 11-20 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 50% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)
 
    4. กรณียกเลิกการเดินทาง 10 วันก่อนเดินทาง ยึดเงิน 100% ของราคาทัวร์ (นับจากวันที่ส่งอีเมลยืนยันแจ้งยกเลิก)

JG 2101
 

ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด 

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า