ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น HNJ02 Sure Osaka Kyoto Nara 5 Days (XJ) **พ.ย. - ธ.ค.** article

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต คินคะคุจิ
     ทัวร์ญี่ปุ่น

     Sure Osaka Kyoto Nara 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       AIR ASIA X (XJ)

    วันเดินทาง       .ย. - ธ.ค. 61

    เริ่มต้นเพียง     27,900 บาท

 


ไฮไลท์ 

  เกียวโต          ปราสาททองคินคะคุจิ          ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 

  อาราชิยาม่า          วัดโทไดจิ เมืองนารา          อิสระเที่ยวโอซาก้า

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


2-6 พ.ย. 61
23-27 พ.ย. 61

27,900 7,000

14-18 ธ.ค. 61
21-25 ธ.ค. 61

29,900 7,000

29 ธ.ค. - 2 ม.ค. 62

33,900 7,000

 

โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า) – โรงแรม  

(XJ 610 : 1450-2200)

วันที่สอง      เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – อาราชิยาม่า – โอซาก้า – โดทงโบริ - ชินไซบาชิ

วันที่สาม      อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า  ไม่มีรถโค้ชบริการตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน

วันที่สี่      ปราสาทโอซาก้า - วัดโทไดจิ เมืองนารา - ริงกุ เอ้าท์เล็ท - ดิวตี้ฟรี - สนามบินคันไซ อินเตอร์เนชั่นเนล (โอซาก้า) 

(XJ 611 : 2345-0400)


วันที่ห้า      สนามบินดอนเมือง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางที่ระบุในโปรแกรม ชั้นทัศนาจร (ไป–กลับทั้งคณะ) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์

3. โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 

4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

5. ค่ารถ-รับส่ง นำเที่ยวตามรายการพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

8. หัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 4,000 เยน ตลอดการเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก 

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์

4. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด

    2. แจ้งล่วงหน้า 31 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 10,000 บาท 

    3. แจ้งล่วงหน้า 16 - 30 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวมท่านละ 20,000 บาท

    4. แจ้งล่วงหน้า 1- 15 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % 

    5. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

    6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋วและอื่นๆท่านละ 10,000 บาท

HNT 0905

 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Premium So Cool 6 Days (TG) **ธ.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka - Tokyo 5 Days (XJ) **27-31 ธ.ค. / 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 29 ธ.ค. - 2 ม.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Golden Route New Year 6 Days (TG) **28 ธ.ค. - 2 ม.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Songkran Refresh Sakura in Osaka 5 Days (XJ) **11-15 เม.ย. / 12-16 เม.ย. / 13-17 เม.ย.** article