ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ ปราสาทฮิโกเนะ ทะเลสาบบิวะ เกียวโต
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Kansai Chubu 5 Days (TG) **5-9 เม.ย.** article      ทัวร์ญี่ปุ่น

     Sakura Kansai Chubu 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       ไทย (TG)

    วันเดินทาง      5-9 เม.ย. 62

    เริ่มต้นเพียง     52,500 บาท

 


ไฮไลท์
 

  ชมซากุระ สวนโอคาซากิ           ปราสาทฮิโกเนะ          ทะเลสาบบิวะ

  วัดคิโยมิสึ          ศาลเจ้าเฮย์อัน          อิสระเที่ยวโอซาก้า

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


5-9 เม.ย. 62

52,500 7,900


โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ

(TG 644 : 0005-0800)

วันที่สอง      สนามบินจูบุ เซ็นแทร์ - นาโกย่า - ชมซากุระที่สวนโอคาซากิ - ชิกะ - ปราสาทฮิโกเนะ - เมืองโบราณโอมิฮาจิมัน - ทะเลสาบบิวะ


วันที่สาม      ทะเลสาบบิวะ - เกียวโต- วัดคิโยมิสึ - ศาลเจ้าเฮย์อัน -โอซาก้า - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
 

วันที่สี่      โอซาก้า - อิสระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน


วันที่ห้า
    
 โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า - อิออน มอลล์ - สนามบินคันไซ 

(TG 673 : 1735-2125)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง 

1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 35 วันทำการ
 

อัตรานี้รวม
 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระที่มาพร้อมกับตั๋วเครื่องบิน
  • สายการบินไทย ได้น้ำหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม/ท่าน

  • สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ ได้น้ำหนักสัมภาระใบละ 23 กิโลกรัม ท่านละ 2 ใบ

  • สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ได้น้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม/ท่าน และสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 2 ชิ้นเท่านั้น (รวมกระเป๋าติดตัวด้วยแล้ว)
 
3. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน บางโรงแรมจัดห้องพักที่มี 3 เตียงเดี่ยวและบางโรงแรมจะใช้เป็นห้องพักคู่แล้วเสริมเตียง ในกรณีที่ทางโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักสำหรับ 3 ท่านให้ได้ จำเป็นต้องจัดห้องพักให้ท่านเป็นแบบห้องทวิน+ห้องซิงเกิล 
 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการ 
 
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินสูงสุดท่านละไม่เกิน 1,000,000.- บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน (ประกันไม่ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง)
 
*** เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว ***
 
7. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากที่ท่านได้ทำการจองทัวร์แล้ว
 

 
อัตรานี้ไม่รวม
 
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและ ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 
 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมันหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 
4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม
 
5. ค่าประกันอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์และผู้เดินทางต้องการทำเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติรุนแรง, ทรัพย์สินหรือเที่ยวบินล่าช้าหรือทรัพย์สินสูญหาย เป็นต้น
 
6. ค่าน้ำดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่างทัวร์)
 
7. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 
 
 
     การยกเลิกการจองทัวร์
 
    1. กรุณาแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 
    2. กรณียกเลิกก่อนวันออกเดินทาง 35 วันทำการหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 
    3. กรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์ หรือวันหยุดยาวตามที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละปี และรวมถึงเที่ยวบินพิเศษ(เช่าเหมาลำ) จะไม่มี การคืนเงินมัดจำและค่าทัวร์ทุกกรณี
 
    4. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบโปรโมชั่น เมื่อชำระค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทาง ขอยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ในทุกกรณี

วทจ 0901
 

ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น Songkran Refresh Sakura in Osaka 5 Days (XJ) **11-15 เม.ย. / 12-16 เม.ย. / 13-17 เม.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Charming Sakura 6 Days (TG) **11-16 เม.ย.** article