ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต อาราชิยาม่า โกเบ อิสระเที่ยว
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น JXW30 Sugoi Osaka โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน (XW) **ส.ค. - ต.ค.** article


     ทัวร์ญี่ปุ่น

     Sugoi Osaka โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       NOK SCOOT (XW)

    วันเดินทาง       ส.ค. - ต.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     19,888 บาท

 

ไฮไลท์ 

  โอซาก้า          นารา           เกียวโต

  อาราชิยาม่า          โกเบ          อิสระเที่ยว

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

31กรกฎาคม-4สิงหาคม

19,888

8,500

1-5 สิงหาคม 62

19,888

8,500

2-6 สิงหาคม 62

20,888

8,500

21-25 สิงหาคม 62

19,888

8,500

22-26 สิงหาคม 62

19,888

8,500

23-27 สิงหาคม 62

20,888

8,500

28สิงหาคม-1กันยายน

19,888

8,500

29สิงหาคม-2กันยายน

19,888

8,500

30สิงหาคม-3กันยายน

20,888

8,500

4-8 กันยายน 62

19,888

8,500

5-9 กันยายน 62

19,888

8,500

6-10 กันยายน 62

20,888

8,500

11-15 กันยายน 62

20,888

8,500

12-16 กันยายน 62

20,888

8,500

13-17 กันยายน 62

20,888

8,500

18-22 กันยายน 62

20,888

8,500

19-23 กันยายน 62

20,888

8,500

20-24 กันยายน 62

20,888

8,500

25-29 กันยายน 62

20,888

8,500

26-30 กันยายน 62

20,888

8,500

27กันยายน-1ตุลาคม

22,888

8,500

2-6 ตุลาคม 62

23,888

8,500

3-7 ตุลาคม 62

24,888

8,500

4-8 ตุลาคม 62

24,888

8,500

9-13 ตุลาคม 62

24,888

8,500

10-14 ตุลาคม 62

25,888

8,500

11-15 ตุลาคม 62

25,888

8,500

16-20 ตุลาคม 62

24,888

8,500

17-21ตุลาคม 62

24,888

8,500

18-22 ตุลาคม 62

24,888

8,500

 


โปรแกรม 
ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      ท่าอากาศยานดอนเมือง 

(XW 112 : 2340-0710)

วันที่สอง      ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า - นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง- ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์

วันที่สาม      อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000 บาท)


วันที่สี่      โอซาก้า – เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า


วันที่ห้า      ท่าอากาศยานคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

(XW 111 : 0820-1210)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักห้อง Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน NokScoot กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

(ค่าทัวร์ไม่รวมการประกันความคุ้มครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบได้)

หมายเหตุ: สายการบินไม่จำกัดจำนวนชิ้นในการโหลด แต่กฎหมายการบินทั่วโลกให้1ใบนน.สูงสุดได้ 32กก./ชิ้น

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ITC 1405

 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Osaka Nara 5 Days (XW) **ส.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น JXJ887 โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5 Days (XJ) **ส.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น JXW29 โอซาก้าสละโสด โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า Unseen หินแต่งงาน 6 วัน (XW) **ส.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Charter Osaka โอซาก้า-เกียวโต-นารา 6 Days (TG) **9-14 ส.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Charter Osaka โอซาก้า-โกเบ-เกียวโต-นารา 6 Days (TG) **9-14 ส.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Love Japan OCT 7 Days โอซาก้า-นารา-เกียวโต-อาราชิยาม่า- ฟูจิ-โตเกียว-ชมทุ่งดอกไม้ (TG) **18-24 ต.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Osaka Snow 5 Days (JL) **ม.ค. - มี.ค.** article