ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ หน้าผาซันดันเบะคิ อิสระเที่ยว
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น Super Hot Promotion #ปีละครั้ง 6 Days (JL) **มิ.ย. - ก.ค.* article

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า
     ทัวร์ญี่ปุ่น

     Super Hot Promotion #ปีละครั้ง 6 Days 

     โปรแกรม          6 วัน 4 คืน

     สายการบิน       เจแปนแอร์ไลน์ (JL)

    วันเดินทาง      มิ.ย. - ก.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     30,900 บาท

 

 ไฮไลท์ 

  โอซาก้า          ปราสาทวาคายาม่า          จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ 

  หน้าผาซันดันเบะคิ          ศาลเจ้าสุมิโยชิ         อิสระเที่ยว

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


11-16 มิ.ย. 62
25-30 มิ.ย. 62

30,900 2,900

10-15 ก.ค. 62

30,900 2,900
 
 

โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

(JL 728 : 2300-0630)

วันที่สอง      เกาะฮอนชู - ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินคันไซ (โอซาก้า) - ปราสาทวาคายาม่า (จังหวัดวาคายาม่า) - ชมการแสดงแล่ทูน่า (ตลาดคุโระชิโอะ) - เซ็นโจจิคิ (เมืองชิราฮามะ) - ร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่อาบน้ำแร่กลางแจ้งอายุมากกว่า 1,300 ปี ริมมหาสมุทรแปซิฟิก (ซื้อทัวร์เสริม) - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ


วันที่สาม       ชิราฮามะ - จุดชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ - ล่องเรือท้องกระจกชมวิวเอ็นเกะทสึโทะ - หน้าผาซันดันเบะคิ (ลิฟท์) - ตลาดสดโทะเระโทะเระขนาดใหญ่ - นครโอซาก้า


วันที่สี่      โอซาก้า - อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (ซื้อเพิ่มบัตรด่วนพิเศษไม่ต้องรอคิวเครื่องเล่นในสวนสนุก) หรือซื้อทัวร์เสริมอื่น


วันที่ห้า
 
    โอซาก้า – ตลาดคุโระมง – ศาลเจ้าสุมิโยชิ – อิสระช้อปปิ้งรินคุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต อิสระช้อปปิ้ง เซ็นนัน อิออน มอลล์ – ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ

(JL 727 : 0055-0440)


วันที่หก      ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ –  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ 


อัตรานี้รวม

1. บริการน้ำแร่วันละ 1 ขวด (ประเทศญี่ปุ่น)

2. ประกันภัยอุบัติเหตุ บ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ความคุ้มครองตามระบุในกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (รายละเอียดโปรดสอบถาม)

3. ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ หากบริการดีน่ารักประทับใจ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจในการทำงานได้

4. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ค่าโรงแรม ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด

(ค่าพักเดี่ยวเพิ่มจะเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง โปรดรับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทาง)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศญี่ปุ่น และไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้าประเทศอื่น

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

3. ค่าธรรมเนียม +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารในต่างประเทศ

4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์(ถ้ามี) หากบริการดี น่ารัก สามารถให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานได้

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คืนมัดจำท่านละ 5,000 บาท

    2. กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ไม่ว่าจากกรณีใด

    3. กรณียกเลิกภายใน 21-29 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด

    4. กรณียกเลิกภายใน 14-20 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด

    5. หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

  • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 60 วันนับจากวันเดินทางเดิม

  • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)

  • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาลต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม เป็นต้น
CPW 0904

 
ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Osaka Nara 5 Days (XW) **มิ.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น JXJ887 โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5 Days (XJ) **มิ.ย. - ก.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น JXW30 Sugoi Osaka โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5 วัน (XW) **มิ.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น JXW29 โอซาก้าสละโสด โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า Unseen หินแต่งงาน 6 วัน (XW) **มิ.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Charter Osaka โอซาก้า-เกียวโต-นารา 6 Days (TG) **9-14 ส.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Charter Osaka โอซาก้า-โกเบ-เกียวโต-นารา 6 Days (TG) **9-14 ส.ค.** article