ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู เกาะโบโฮล ลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์ เนินชอคโกแลต
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ Have Fun เซบู 4 วัน (PR) **ต.ค. - ธ.ค.** article


     ทัวร์ฟิลิปปินส์

     ฟิลิปปินส์ Have Fun เซบู 4 วัน

     โปรแกรม          4 วัน  3 คืน

     สายการบิน       ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (ฺPR)

    วันเดินทาง       ต.ค. - ธ.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     14,900 บาท

 


ไฮไลท์
 

  เซบู        เกาะโบโฮล         ลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์

  เนินชอคโกแลต         หมู่บ้านโบลอค          อิสระเต็มวันวันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


28 ก.ย. - 1 ต.ค. 62

14,900 4,500

12-15 ต.ค. 62

15,900 4,500

19-22 ต.ค. 62

14,900 4,500

2-5 พ.ย. 62
16-19 พ.ย. 62

14,900 4,500

30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62

15,900 4,500

7-10 ธ.ค. 62

15,900 4,500

  

โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ

(PR739 : 0130-0625)

วันที่สอง        เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงปิ๊กมี่ทาร์เซียร์ - หมู่บ้านโบลอค – เนินชอคโกแลต –  Blood Compact Shire - เกาะเซบู
 

วันที่สาม        Free Day (อิสระเต็มวัน)

Option 1 : ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ+อาหารกลางวัน

Option 2 : ว่ายน้ำชมปลาซาดีน+อาหารกลางวัน


วันที่สี่       กางเขนโบราณ - บาซิลิต้า มินอ เดล ซานโต้ นิโน – ป้อมปราการซานเปโดร - บ้านโบราณ Yap-San Diego – อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู – ช้อปปิ้งห้าง SM City Cebu – สนามบินสุวรรณภูมิ

(PR 738 : 2110-2359)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15-20 วัน


อัตรานี้รวม

1.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

7. รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตรานี้ไม่รวม

1. กระเป๋าเดินทาง

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด

3. ค่าทำหนังสือเดินทาง

4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

7. ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวมท่านละ 1,000 บาท /ท่าน/ทริป

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

    3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด

    4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

BIZB2 0407


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
  

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดPhilippines

ทัวร์ฟิลิปปินส์ Cebu Aloha 5 Days (PR) **ต.ค. - ธ.ค.** article
ทัวร์ฟิลิปปินส์ บรูไน+ฟิลิปปินส์ Beautiful Day 5 วัน (BI) **ต.ค. - ธ.ค.** article