ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ฟิลิปปินส์ Cebu Aloha 5 Days (PR) **พ.ย. - ธ.ค.** article

ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู ออสล๊อบ ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ  

     ทัวร์ฟิลิปปินส์

      Cebu Aloha 5 Days

     โปรแกรม          5 วัน 2 คืน

     สายการบิน       Philippine Airlines (PR)

    วันเดินทาง       พ.ย. - ธ.ค. 61

    เริ่มต้นเพียง     13,999 บาท

 


ไฮไลท์
 

  เซบู          ออสล๊อบ         ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ

  เกาะโบโฮล         ลิงทราเซีย          เนินชอคโกแลตวันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


10-14 พ.ย. 61
17-21 พ.ย. 61

13,999 5,500

24-28 พ.ย. 61

14,999 5,500

1-5 ธ.ค. 61

14,999 5,500

8-12 ธ.ค. 61
15-19 ธ.ค. 61
22-26 ธ.ค. 61

15,999 5,500

  

โปรแกรม ทัวร์เกาหลี

วันแรก         กรุงเทพฯ – เซบู

(PR 739 : 0130-0615)

วันที่สอง        เซบู – เกาะโบโฮล – ผ่านชม Balayon Church – ลิงทราเซีย – หมู่บ้านโบลอค – เนินชอคโกแลต – Blood Compact Shire - เกาะเซบู
 

วันที่สาม        เซบู – ออสล๊อบ – ว่ายน้ำดูฉลามวาฬ – น้ำตก Tumalog Falls - เซบู


วันที่สี่        เซบู – ป้อมปราการซานเปโดร - กางเขนโบราณ -โบสถ์ซานโต้ นิโน - วัด TAOIST – อนุสาวรีย์ มรดกแห่งเซบู - ช้อปปิ้งห้าง SM Mall

(PR 738 : 2125-0010)

วันที่ห้า        เซบู – กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำท่านละ 5,000 บาท 

2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 30 วัน


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง 

2. ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม

4. ค่าโรงแรมที่พักระดับ โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน,

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าประกันการเดินทางอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

7. น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน

8. น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 30 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน

9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

3. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (หากใช้พาสปอร์ตอื่นเดินทางกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)

4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน

5. ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก

6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

7. เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถที่คอยบริการ 1,000 บาทต่อทริป

8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทยไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิป ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน 

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักเงินมัดจำ 5,000 บาท/ท่าน

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน หักมัดจำ 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน

    4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-7 วัน หักมัดจำ 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน

    5. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน

HNT 0310


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดPhilippines

ทัวร์ฟิลิปปินส์ บรูไน-ฟิลิปปินส์ เที่ยว 2 ประเทศ 5 วัน (BI) **พ.ย.** article
ทัวร์ฟิลิปปินส์ มหัศจรรย์ AEC - บรูไน+ฟิลิปปินส์ 5 วัน (BI) **พ.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5 วัน (PR) **29 ธ.ค. – 2 ม.ค.** article