ทัวร์สิงคโปร์ การ์เด้น บายเดอะเบย์ มารีน่า เบย์ แซนด์ MERLION อิสระเที่ยว
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์สิงคโปร์ Flow Singapore Plus 3 Days (SL) **ม.ค. - พ.ค.** article     ทัวร์สิงคโปร์

    Flow Singapore Plus 3 Days

     โปรแกรม          3 วัน 2 คืน

     สายการบิน       Thai Lion Air  (SL)

    วันเดินทาง       ม.ค. - พ.ค. 63

    เริ่มต้นเพียง     8,888 บาท

 

ไฮไลท์

  การ์เด้น บายเดอะเบย์          มารีน่า เบย์ แซนด์          วัดเจ้าแม่กวนอิม 

  MERLION PARK          วัดพระเขี้ยวแก้ว         อิสระเที่ยวเต็มวัน
 
 

โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์

วันแรก      กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – MERLION - วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT

(SL 100 : 0740-1120)

วันที่สอง      Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)


วันที่สาม      Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด  - THE JEWEL CHANGI – สนามบิน – กรุงเทพฯ 

(SL 105 : 2030-2130)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


 


เงื่อนไขการจอง

1. มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน 


อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) 

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน 

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 

6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

2. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

3. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. 

4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,850 บาท (จ่ายที่สนามบิน)  (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    ***ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี ****

หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย

SB 0209


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ Superb Singapore So Shiok!! 3 Days (SL) **ม.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์สิงคโปร์ Superb Singapore So Shiok 3 Days (TR) **ม.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์สิงคโปร์ Symbolic Singapore 3 Days (SQ) **ม.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์สิงคโปร์ Superb Singapore Two Theme Park 4 Days (TR) **เม.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์สิงคโปร์ Singapore NEW FULL OPTION 4 Days (SQ) **ม.ค. - พ.ค.** article