ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย่หลิว จิ่วเฟิ่น ไทเป
ReadyPlanet.com
dot
ทัวร์ไทย
dot
bulletทัวร์ไทย เที่ยวไทย
dot
ทัวร์ต่างประเทศ
dot
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5 วัน (SL) **ม.ค. - พ.ค.** article

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
     ทัวร์ไต้หวัน

   หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5 วัน

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       ไทยไลอ้อนแอร์ (SL)

    วันเดินทาง       ม.ค. - พ.ค. 63

    เริ่มต้นเพียง     13,878 บาท 

 
 
ไฮไลท์

  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา          วัดเหวิ่นหวู่          อุทยานหลิ่ว

  จิ่วเฟิ่น          ตึกไทเป 101          หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋ว)

พักเดี่ยว

08 – 12 มกราคม 2563

13,878

9,999

4,500

09 – 13 มกราคม 2563

13,878

9,999

4,500

10 – 14 มกราคม 2563

13,878

9,999

4,500

15 – 19 มกราคม 2563

13,878

9,999

4,500

16 – 20 มกราคม 2563

13,878

9,999

4,500

17 – 21 มกราคม 2563

13,878

9,999

4,500

29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

13,878

9,999

4,500

30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563

13,878

9,999

4,500

31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2563

13,878

9,999

4,500

05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563

13,878

9,999

4,500

06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563

13,878

9,999

4,500

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563

15,878

10,999

4,500

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

13,878

9,999

4,500

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

13,878

9,999

4,500

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

13,878

9,999

4,500

20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

13,878

9,999

4,500

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

13,878

9,999

4,500

27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563

14,878

9,999

4,500

28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563

14,878

9,999

4,500

04 – 08 มีนาคม 2563

13,878

9,999

4,500

05 – 09 มีนาคม 2563

13,878

9,999

4,500

06 – 10 มีนาคม 2563

13,878

9,999

4,500

11 – 15 มีนาคม 2563

13,878

9,999

4,500

12 – 16 มีนาคม 2563

13,878

9,999

4,500

13 – 17 มีนาคม 2563

13,878

9,999

4,500

18 – 22 มีนาคม 2563

13,878

9,999

4,500

19 – 23 มีนาคม 2563

13,878

9,999

4,500

20 – 24 มีนาคม 2563

13,878

9,999

4,500

25 – 29 มีนาคม 2563

13,878

9,999

4,500

26 – 30 มีนาคม 2563

13,878

9,999

4,500

27 – 31 มีนาคม 2563

13,878

9,999

4,500

02 – 06 เมษายน 2563

15,878

10,999

4,500

03 – 07 เมษายน 2563

15,878

10,999

4,500

08 – 12 เมษายน 2563

13,878

9,999

4,500

09 – 13 เมษายน 2563

18,878

12,999

5,500

10 – 14 เมษายน 2563

18,878

12,999

5,500

11 – 15 เมษายน 2563

18,878

12,999

5,500

12 – 16 เมษายน 2563

18,878

12,999

5,500

13 – 17 เมษายน 2563

18,878

12,999

5,500

14 – 18 เมษายน 2563

18,878

12,999

5,500

15 – 19 เมษายน 2563

18,878

12,999

5,500

16 – 20 เมษายน 2563

14,878

9,999

4,500

17 – 21 เมษายน 2563

14,878

9,999

4,500

23 – 27 เมษายน 2563

13,878

9,999

4,500

24 – 28 เมษายน 2563

13,878

9,999

4,500

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563

14,878

9,999

4,500

30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563

14,878

9,999

4,500

01 – 05 พฤษภาคม 2563

16,878

10,999

5,500

02 – 06 พฤษภาคม 2563

16,878

10,999

5,500

06 – 10 พฤษภาคม 2563

16,878

10,999

5,500

โปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน

วันแรก      กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – สนามบินเถาหยวน

(ฺSL 394 : 1930-0020+1)

วันที่สอง      เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 

วันที่สาม      ไทจง – ไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – ร้านเครื่องสำอาง – ตลาดปลาไทเป

 

วันที่สี่      อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – หมู่บ้านทหารโบราณไต้หวัน SISI NAN CUN OLD MILITARY VILLAGE – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ร้านเครื่องสำอาง – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน


วันที่ห้า      สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

(SL 395 : 0125-0425)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


เงื่อนไขการจอง 

1. ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ 

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน

6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ

(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

    2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

    3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

    4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  

ZT 0310


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Feel Love 4 Days (BR) **ก.พ. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Feel Good 5 Days (BR) **ก.พ. - พ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Feel Like 4 Days (TG) **ก.พ. - มิ.ย.** article
ร์ไต้หวัน Taiwan Feel Best 5 Days (TG) **ก.พ. - ก.ค.** article