ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ฟลอร่า เอ็กซ์โป
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan ไถจง ฟลอร่า เอ็กซ์โป 3 Days (VZ) **มี.ค. - เม.ย.** article

 ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ฟลอร่า เอ็กซ์โป


     ทัวร์ไต้หวัน

     Taiwan ไถจง ฟลอร่า เอ็กซ์โป 3 Days

     โปรแกรม          3 วัน 2 คืน

     สายการบิน       VIETJETAIR (VZ)

    วันเดินทาง       มี.ค. - เม.ย. 62

    เริ่มต้นเพียง     9,999 บาท

 

ไฮไลท์

  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา          วัดเหวิ่นหวู่          FLORA EXPO

  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น          ปล่อยโคมลอย          ชิมชาอู่หลง

 


วันเดินทาง

 

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

2-4 มี.ค. 62
9-11 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62
9,999 1,800

15-17 มี.ค. 62 
22-24 มี.ค. 62
29-31 มี.ค. 62

10,999 1,800

5-7 เม.ย. 62

12,999 1,800

13-15 เม.ย. 62

13,999 1,800


19-21 เม.ย. 62

10,999 1,800

20-22 เม.ย. 62

9,999 1,800

 

โปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ - เถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ – ชิมชาอู่หลง 

(VZ 560 : 0900-1334)

วันที่สอง      ร้านพายสับปะรด - ร้านเครื่องสำอาง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น – สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) – ศูนย์ GERMANIUM- Duty Free – ซีเหมินติง

 

วันที่สาม      TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION – ไถจง - สนามบินสุวรรณภูมิ

(VZ 561 : 1430-1715)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2 ท่านต่อ1ห้อง)

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

7. ค่ากระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม) 

8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับ 

บริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ )


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านล่ะ 1,500 THB / ท่าน /ทริป (ลูกค้าเด็กชำระเงินเท่าผู้ใหญ่), ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

2. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กิโลกรัมและมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางที่ชำรุดหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันทำการขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินในทุกกรณี

 (หลังจากการจอง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้)

TFF 0703


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปลื้มปริ่ม 4 วัน (IT) **มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน XW-T34 ไต้หวัน 5 วัน (XW) **มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Romantic in Taiwan 5 Days (SL) **มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Super Taiwan ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน (XW) **เม.ย. - พ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Promotion โอ้โห ! ไทเป 5 วัน (TG) **มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Mister Taiwan 6 Days (XW) **มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan So Chic 4 Days (CI) **เม.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Miracle in Taiwan 5 Days (BR) **มี.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Paradise in Taiwan 4 Days (TG) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Grand Taiwan 5 Days (TG) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน (TG) **20-24 มี.ค. / 21-25 มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Exclusive in Taiwan 7 Days (XW) **มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน 5 วัน (BR) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Promotion โอ้โห ! เกาสง EDA 6 วัน (TG) **มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Exclusive Taiwan E-Class 5 Days (BR) **มี.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันสงกรานต์ สุขใจ 5 วัน (TG) **11-15 เม.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันสงกรานต์ หมู หมู 5 วัน (TG) **11-15 เม.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันสงกรานต์ หมูทอง 6 วัน (TG) **11-16 เม.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันสงกรานต์ หมูหวาน 6 วัน (TG) **12-17 เม.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน สงกรานต์ ซูซ่า 5 วัน (TG) **11-15 เม.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวันสงกรานต์ หมูยิ้ม 6 วัน (TG) **12-17 เม.ย. ** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน สงกรานต์ EDA World 5 วัน (TG) **13-17 เม.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Top Taroko 4 Days (CI) **พ.ค. - ต.ค.** article