ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ไทเป
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน (XW) **ม.ค. - มี.ค.** article

 ทัวร์ไต้หวัน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
     ทัวร์ไต้หวัน

     ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน

     โปรแกรม          4 วัน 2 คืน

     สายการบิน       NOKSCOOT (XW)

    วันเดินทาง       ม.ค. - มี.ค. 63

    เริ่มต้นเพียง     10,888 บาท 

 

ไฮไลท์

  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา          วัดเหวินหวู่          วัดพระถังซัมจั๋ง

  อุทยานเย๋หลิ่ว          หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น         ตึกไทเป 101

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

02-05  ม.ค. 63

12,999

3,500

03-06  ม.ค. 63

12,999

3,500

04-07  ม.ค. 63

11,999

3,500

05-08  ม.ค. 63

11,999

3,500

06-09  ม.ค. 63

11,999

3,500

07-10  ม.ค. 63

11,999

3,500

08-11  ม.ค. 63

11,999

3,500

09-12  ม.ค. 63

13,888

3,500

11-14  ม.ค. 63

11,888

3,500

13-16  ม.ค. 63

10,888

3,500

15-18  ม.ค. 63

12,888

3,500

17-20  ม.ค. 63

13,888

3,500

19-22  ม.ค. 63

11,888

3,500

29  ม.ค. – 01 ก.พ. 63

12,888

3,500

31  ม.ค. – 03 ก.พ. 63

13,888

3,500

02-05  ก.พ. 63

11,888

3,500

04-07  ก.พ. 63

11,888

3,500

06-09  ก.พ. 63

13,888

3,500

08-11  ก.พ. 63

11,888

3,500

10-13  ก.พ. 63

10,888

3,500

12-15  ก.พ. 63

12,888

3,500

14-17  ก.พ. 63

13,888

3,500

16-19  ก.พ. 63

11,888

3,500

18-21  ก.พ. 63

11,888

3,500

20-23  ก.พ. 63

13,888

3,500

22-25  ก.พ. 63

11,888

3,500

24-27  ก.พ. 63

10,888

3,500

26-29  ก.พ. 63

12,888

3,500

28 ก.พ. – 02 มี.ค.63

13,888

3,500

01-04  มี.ค.63

11,888

3,500

03-06  มี.ค.63

11,888

3,500

05-08  มี.ค.63

13,888

3,500

07-10  มี.ค.63

11,888

3,500

09-12  มี.ค.63

10,888

3,500

11-14  มี.ค.63

12,888

3,500

13-16  มี.ค.63

13,888

3,500

15-18  มี.ค.63

11,888

3,500

17-20  มี.ค.63

11,888

3,500

19-22  มี.ค.63

13,888

3,500

21-24  มี.ค.63

11,888

3,500

23-26  มี.ค.63

10,888

3,500

25-28  มี.ค.63

12,888

3,500

โปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน

วันแรก      สนามบินดอนเมือง

(XW 182 : 0215-0705)

วันที่สอง      สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต


วันที่สาม
  
   ไถจง – ไทเป – เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – COSMETIC – GERMANIUM SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 

วันที่สี่     สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

(XW 181 : 0940-1215)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง   

1. ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15-20 วันทำการ 

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [30 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

    3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด

    4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ  

GH 0912


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตั้นสุ่ย 5 วัน (XW) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Say Hi ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 Days (XW) **ม.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5 วัน (SL) **ม.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Promotion Taipei ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน (CI) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Feel Love 4 Days (BR) **ก.พ. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Feel Good 5 Days (BR) **ก.พ. - พ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Feel Like 4 Days (TG) **ก.พ. - มิ.ย.** article
ร์ไต้หวัน Taiwan Feel Best 5 Days (TG) **ก.พ. - ก.ค.** article