ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ไทเป
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ไต้หวัน Super Taiwan ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน (XW) **พ.ค.** article

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

     ทัวร์ไต้หวัน

     Super Taiwan 5 Days
      ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       NOK SCOOT (XW)

    วันเดินทาง       พ.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     12,888 บาท

 

ไฮไลท์

  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา          วัดเหวินวู่          อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

  อุทยานเย่หลิว          ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น          ตึกไทเป 101วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


1-5 พ.ค. 62
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62

15,888 4,500
2-6 พ.ค. 62
8-12 พ.ค. 62
9-13 พ.ค. 62
19-23 พ.ค. 62
22-26 พ.ค. 62
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
14,888 4,500
4-8 พ.ค. 62
11-15 พ.ค. 62
23-27 พ.ค. 62
25-29 พ.ค. 62
13,888 4,500

5-9 พ.ค. 62
12-16 พ.ค. 62
26-30 พ.ค. 62

12,888 4,500

15-19 พ.ค. 62
18-22 พ.ค. 62

16,888 4,500

16-20 พ.ค. 62

18,888 4,500

  

โปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน

วันแรก      ท่าอากาศยานดอนเมือง

(XW 182 : 0030-0550 / 0225-0705)


วันที่สอง       ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต


วันที่สาม
     ไทจง - ไทเป  - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
 

วันที่สี่      ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีหมิงติง


วันที่ห้า      ท่าอากาศยานเถาหยวน  -  ท่าอากาศยานดอนเมือง

(XW 181 : 0605-0855 / 0910-1200)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง

1. ชำระมัดจำท่านละ 8,000 บาท

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ 

2. ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ  2-3  ท่าน  

3. อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) 

4. บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ 

5. ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ 

6. ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความตุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ 


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด 

2. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) 

3. ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  

4. ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%, 

5. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท)

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,200  NT สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ 

7. **ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า **

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น 

ITC 0502


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
   

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan So Chic 4 Days (CI) **พ.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน (SL) **มิ.ย. - ต.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Paradise in Taiwan 4 Days (TG) **พ.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4 วัน (TG) **ก.ค. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Grand Taiwan 5 Days (TG) **พ.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5 วัน (TG) **ก.ค. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Top Taroko 4 Days (CI) **พ.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน 5 วัน (BR) **พ.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน Exclusive Taiwan E-Class 5 Days (BR) **พ.ค. - มิ.ย.** article