ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป เย๋หลิว จิ่วเฟิ่น
ReadyPlanet.com
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
bulletจอร์เจีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Feel Love 4 Days (BR) **ก.พ. - มิ.ย.** article

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน

     ทัวร์ไต้หวัน

     Taiwan Feel Love 4 Days 

     โปรแกรม          4 วัน 3 คืน

     สายการบิน       CHINA AIRLINE (CI)

    วันเดินทาง       ก.พ. - มิ.ย. 63

    เริ่มต้นเพียง     19,500 บาท

 


ไฮไลท์

  อุทยานอาลีซาน          ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา          หมู่บ้านสายรุ้ง

  ตึกไทเป 101          เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น          ซีเหมินติง

 


วันเดินทาง

 

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


19-22 ก.พ. 63
26-29 ก.พ. 63

19,500 3,900

5-8 มี.ค. 63
19-22 มี.ค. 63

19,500 3,900

23-26 เม.ย. 63

20,500 3,900

14-17 พ.ค. 63
28-31 พ.ค. 63

20,500 3,900

11-14 มิ.ย. 63
25-28 มิ.ย. 63

20,500 3,900

 

 

โปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน

วันแรก      นามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง - เจียอี้

(CI 838 : 0830-1310)

วันที่สอง       เมืองเจียอี้ - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอู่หลง – ไถจง - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต


วันที่สาม
    
 ไถจง – หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   


วันที่สี่      อุทยานเย๋หลิ่ว – GERMANIUM POWER CENTER - ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรชมวิว ชั้น 89)วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ

(CI 837 : 2320-0220+1)ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 


เงื่อนไขการจอง

1. ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป

2. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

3. ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง

4. ค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ

5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *(สำหรับผู้สูงอายุ 70 ปี ขึ้นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท ค่ารักษาอยู่ ในข้อจำกัดการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต)

**กรณีต้องการประกันที่มีความคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถสอบถามซื้อเพิ่มเติมได้**

7. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง

8. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 2 ชิ้น น้ำหนักรวม 30 กก. 

9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ) + หัก ณ ที่จ่าย 3% 


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำพาสปอร์ต  

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์  ค่าซักรีด ต่างๆ

3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ต่อท่าน รวม 1,200 NTD

4. ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

    4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

TFF 1701


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996
 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ] 5 วัน (SL) **ม.ค. - พ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Feel Good 5 Days (BR) **ก.พ. - พ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Feel Like 4 Days (TG) **ก.พ. - มิ.ย.** article
ร์ไต้หวัน Taiwan Feel Best 5 Days (TG) **ก.พ. - ก.ค.** article