ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ปล่อยโคมลอย ไทเป เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan So Chic 4 Days (CI) **ส.ค. - ต.ค.** article

ทัวร์ไต้หวัน ทเลสาบสุริยันจันทรา

     ทัวร์ไต้หวัน

     Taiwan So Chic 4 Days

     โปรแกรม          4 วัน 3 คืน

     สายการบิน       CHINA AIRLINE (CI)

    วันเดินทาง       ส.ค. - ต.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     20,955 บาท

 

ไฮไลท์

  ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา          สวนดอกไม้จงเซ่อ          อุทยานเย๋หลิ่ว

  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น          ปล่อยโคมลอย          ตึกไทเป 101

 


วันเดินทาง

 

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


7-10 ส.ค. 62

21-24 ส.ค. 62

20,955 3,500

4-7 ก.ย. 62
18-21 ก.ย. 62

20,955 3,500

2-5 ต.ค. 62
23-26 ต.ค. 62

20,955 3,500

 

โปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ไถจง - สวนดอกไม้จงเซ่อ - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

(CI 838 : 0830-1310)

วันที่สอง      ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา  - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไทเป

 

วันที่สาม      ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น - ปล่อยโคมลอย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต


วันที่สี่      ไทเป– GERMANIUM POWER CENTER – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) วัดหลงซาน – ซีเหมินติง -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ

(CI 837 : 2235-0120+1)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์เงื่อนไขการจอง

1. ชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป

2. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน )

3. ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง

4. ค่าวีซ่า และค่าภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ

5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

6. ค่าประกันอุบัติเหตุการณ์เดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามระบุในกรรมธรรม์)

7. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด 

8. ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30  กก.


อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำพาสปอร์ต  

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์  ค่าซักรีด ต่างๆ

3. ค่าภาษี 7 %  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถรวม 1,000 NTD

5. ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

    2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25  วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์

    3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

    4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

TFF 0703


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน (XW) **ส.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan So Wow 3 Days (CI) ** ส.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Wonderland ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 6 Days (BR) **ส.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อาลีซัน สุริยันจันทรา 5 วัน (XW) **ส.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน TFF43 Taiwan อาลีซาน ได้ใจ 4 วัน (CI) **ก.ย. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด] 4 วัน (TG) **ส.ค. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน TFF04 ไต้หวัน บรรเจิด 5 วัน (BR) **ส.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน TFF01 TAIWAN อาลีซาน เป๊ะปัง 5 Days (BR) **ส.ค. - พ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง [เลสโก ตัวพ่อขั้นเทพ] 5 วัน (TG) **ส.ค. - ธ.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Top Taroko 4 Days (CI) **ส.ค. - ต.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน TFF05 Taiwan EVA 3 อุทยาน 6 วัน (BR) **26 ก.ย. -1 ต.ค. / 18-23 ต.ค.** article