ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา เหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ไทเป
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ไต้หวัน VZ04 ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน (VZ) **ม.ค. ** article

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา  
     ทัวร์ไต้หวัน

     ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว 4 วัน 

     โปรแกรม          4 วัน 3 คืน

     สายการบิน       VIETJET AIR  (VZ)

    วันเดินทาง       ม.ค. 62

    เริ่มต้นเพียง     13,888 บาท

 

ไฮไลท์

  ทะเลสาบสุริยันจันทรา         วัดเหวินหวู่          หมู่บ้านสายรุ้ง 

  อุทยานเหย่หลิ่ว          เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น          ตึกไทเป 101

 


วันเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้อง 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม


11-14 ม.ค. 62

13,888 4,500

18-21 ม.ค. 62
25-28 ม.ค. 62

14,888 4,500

 

โปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน

วันแรก      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

(VZ 560 : 0600-0900)


วันที่สอง      ไทจง - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ไทเป - ขนมพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง


วันที่สาม
  
   ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - DUTY FREE-  ตลาดกลางคืนซื่อหลิน


วันที่สี่
     วัดหลงซาน - ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง - กรุงเทพ

(VZ 561 : 1430-1715)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขการจอง   

1. ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ 

 

อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

3. โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 

4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   

5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  

6. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)


อัตรานี้ไม่รวม

1. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,000 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางไต้หวันได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศไต้หวันไม่เกิน 30 วัน)

4. ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

    การยกเลิกการจองทัวร์

    เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

TTN 2311


ข้อมูลเพิ่มเติม:

บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้... ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Promotion โอ้โห ! ไทเป 5 วัน (TG) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ปลื้มปริ่ม 4 วัน (IT) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน XW-T34 ไต้หวัน 5 วัน (XW) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Romantic in Taiwan 5 Days (SL) **ก.พ. - มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Mister Taiwan 6 Days (XW) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Famous in Taiwan 4 Days (CI) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Miracle in Taiwan 5 Days (BR) **ม.ค. - เม.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Paradise in Taiwan 4 Days (TG) **ม.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Grand Taiwan 5 Days (TG) **ม.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน (TG) **20-24 มี.ค. / 21-25 มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน T-Ded Exclusive in Taiwan 7 Days (XW) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน 5 วัน (BR) **ม.ค. - มิ.ย.** article
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Promotion โอ้โห ! เกาสง EDA 6 วัน (TG) **ม.ค. - มี.ค.** article
ทัวร์ไต้หวัน Exclusive Taiwan E-Class 5 Days (BR) **มี.ค. - มิ.ย.** article