ทัวร์ญี่ปุ่น ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ อิสระเที่ยว
bulletฮ่องกง
bulletจีน
bulletไต้หวัน
bulletยุโรป
bulletยุโรปตะวันออก
bulletรัสเซีย
bulletออสเตรเลีย
bulletนิวซีแลนด์
bulletอเมริกา
bulletตุรกี
bulletโมร็อคโค
bulletอินเดีย
bulletมัลดีฟส์
dot
AEC Countries
dot
bulletสิงคโปร์
bulletมาเลเซีย
bulletอินโดนีเซีย
bulletพม่า
bulletฟิลิปปินส์
dot
เรือสำราญ
dot
bulletล่องเรือสำราญ
dot
บริการอื่นๆ
dot
bulletบริการยื่นวีซ่า
bulletประกันภัยการเดินทาง
dot
กลุ่มลูกค้า
dot
bulletลูกค้า
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก โตเกียวช่อม่วง 5 วัน (SL) **ส.ค. - ก.ย.** article

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทุ่งดอกลาเวนเดอร์

     ทัวร์ญี่ปุ่น

     ฟูจิ โตเกียว นาริตะ 5 วัน

     โปรแกรม          5 วัน 3 คืน

     สายการบิน       THAI LION AIR (SL)

    วันเดินทาง       ส.ค. - ก.ย. 62

    เริ่มต้นเพียง     14,999 บาท


  
ไฮไลท์ 

  ทุ่งดอกลาเวนเดอร์          ภูเขาไฟฟูจิ          โอวาคุดานิ

  วัดอาซากุสะ          พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว          อิสระเที่ยว

 

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

 

   

01 – 05 สิงหาคม 2562

14,999

8,000

02 – 06 สิงหาคม 2562

14,999

8,000

07 – 11 สิงหาคม 2562

14,999

8,000

13 – 17 สิงหาคม 2562

14,999

8,000

14 – 18 สิงหาคม 2562

14,999

8,000

15 – 19 สิงหาคม 2562

14,999

8,000

16 – 20 สิงหาคม 2562

14,999

8,000

20 – 24 สิงหาคม 2562

14,999

8,000

21 – 25 สิงหาคม 2562

14,999

8,000

22 – 26 สิงหาคม 2562

14,999

8,000

23 – 27 สิงหาคม 2562

14,999

8,000

27 – 31 สิงหาคม 2562

14,999

8,000

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562

14,999

8,000

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562

14,999

8,000

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562

14,999

8,000

03 – 07 กันยายน 2562

14,999

8,000

04 – 08 กันยายน 2562

14,999

8,000

05 – 09 กันยายน 2562

14,999

8,000

06 – 10 กันยายน 2562

14,999

8,000

10 – 14 กันยายน 2562

14,999

8,000

11 – 15 กันยายน 2562

14,999

8,000

12 – 16 กันยายน 2562

14,999

8,000

13 – 17 กันยายน 2562

14,999

8,000

17 – 21 กันยายน 2562

14,999

8,000

18 – 22 กันยายน 2562

14,999

8,000

19 – 23 กันยายน 2562

14,999

8,000

20 – 24 กันยายน 2562

14,999

8,000

24 – 28 กันยายน 2562

14,999

8,000

26 – 30 กันยายน 2562

14,999

8,000

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562

14,999

8,000

 

 โปรแกรม ทัวร์ญี่ปุ่น

วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

(SL 300 : 0100-0910)

วันที่สอง      นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ  – ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์

วันที่สาม      ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  -  ดิวตี้ฟรี  - ช้อปปิ้งชินจูกุ


วันที่สี่      อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)


วันที่ห้า      สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

(SL 301 : 1100-1615)


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 


เงื่อนไขการจอง   

1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
 

อัตรานี้รวม
 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
 
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 
4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 
5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 
6.  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 
7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 
8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 
อัตรานี้ไม่รวม
 
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 
**ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 
3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1500 บาท  /ทริป/ต่อท่าน
 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 
 
 
     การยกเลิกการจองทัวร์
 
    1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว 
 
    2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
 
    3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 
    4. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  

ZT 1206
 

ข้อมูลเพิ่มเติม:
บริษัท เฟธ ทราเวิล แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด

โทร: 02-3812620-1, 02-7148794
Mobile: 081-8081996 

หรืออีเมล์มาตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้...

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว เลสโก โตเกียวม่วงมณี 5 วัน (XJ) **ส.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น JXJ889 Tokyo Red Hot โตเกียว ฟูจิ 5 วัน (XJ) **ส.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น NRT12 Tokyo Lavender ลา ลา ลอย! 4 Days (XJ) **ส.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5 Days (XW) **ส.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น NRT11 Tokyo Lavender ยืน1 5 Days (SL) **ส.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Tokyo Flower 5 Days (JL) **ส.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Dokodemo Fuji Tokyo 6 Days (NH) **ส.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Dokodemo Kawagoe Tokyo 6 Days (NH) **ส.ค. - ก.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Special Tokyo OCT โตเกียว-ฟูจิ-คามาคุระ-เก็บแอปเปิ้ล-ชมทุ่งดอกไม้ 6 วัน (TG) **11-16 ต.ค. / 18-23 ต.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Nikko Tohoku 6 Days (TG) **18-23 ต.ค.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Nikko Sendai 6 Days (TG) **18-23 ต.ค. / 1-6 พ.ย.** article
ทัวร์ญี่ปุ่น Special Tokyo Winter โตเกียว-ฟูจิ-ฮาโกเน่-ชมไฟ-สนุกสนานลานสกี 6 วัน (TG) **4-9 ธ.ค.** article